Banner SNV

Liên kết website

 
Trang chủ » Thông tin chỉ đạo, điều hành
(29/06/2017)
Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-BCS ngày 12/6/2017 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về Kế hoạch thực hiện Kết luận số 10-KL/ TW ngày 27/4/2017 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:
>>Xem thêm
(16/11/2017)
Căn cứ Công văn số 725/BNV-CCHC ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) và báo cáo cải cách hành chính hàng năm, để thống nhất thời gian, nội dung thực hiện công tác xây dựng kế hoạch, chế độ báo cáo CCHC của các sở, cơ quan ngang sở, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi chung là các cơ quan, đơn vị), tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công tác tổng hợp trên phạm vi toàn tỉnh, căn cứ Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Bổ sung, bãi bỏ một số quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trong một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, Sở Nội vụ hướng dẫn xây dựng kế hoạch CCHC và báo cáo công tác CCHC hàng năm (có các Đề cương Kế hoạch, Báo cáo và Phụ lục kèm theo) như sau:
>>Xem thêm
(20/09/2017)
Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban TĐKT Trung ương, công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2017 có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực. Ngay từ đầu năm, Ban TĐKT đã tích cực, chủ động thực hiện và hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng nên hoạt động của các cụm khối thi đua đã đi vào nề nếp, có hiệu quả. Các phong trào thi đua tiếp tục được phát động, tổ chức triển khai đến các đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh với nhiều hình thức phong phú, qua đó có tác dụng thúc đẩy động viên cán bộ, nhân dân, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tích cực lao động sản xuất, kinh doanh. Công tác khen thưởng của tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, các hình thức khen thưởng đột xuất, chuyên đề, khen tập thể nhỏ và các cá nhân, lao động trực tiếp đã được các cấp các ngành chú trọng và quan tâm hơn. Kết quả cụ thể:
(25/04/2016)
Dự kiến tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 khoảng 324.551 người, tăng 21.903 đại biểu so với nhiệm kỳ 2011 – 2016. Dự toán ngân sách nhà nước chi cho hoạt động phí của 324.551 đại biểu HĐND các cấp khoảng 1.461,4 tỷ đồng/năm.
>>Xem thêm
Lịch công tÁC
Quản lý văn bản
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
banner tôn giáo
Lịch Tiếp Dân
Danh bạ thư điện tử
Skip to main content