Banner SNV

Liên kết website

 
Trang chủ » Tuyên truyền phổ biến » Lĩnh vực Tổ chức biên chế
Lĩnh vực Tổ chức biên chế
RSS Lĩnh vực Tổ chức biên chế
(08/01/2018)
Trong năm 2018, giảm 1,7% biên chế công chức so với số giao năm 2015; giảm tối thiểu 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với số giao năm 2015. Kịp thời thay thế các cán bộ, công chức trì trệ, cản trở, không hoàn thành nhiệm vụ. Xử lý nghiêm và kịp thời theo quy định của pháp luật các tổ chức và cá nhân có vi phạm trong thực thi công vụ.
(21/11/2017)
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế
(03/10/2017)
Thực hiện Quyết định 144/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2017-2020 và Công văn số 4109/BNV-ĐT ngày 03/8/2017 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018. Để có cơ sở tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018, Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị xây dựng báo cáo theo các nội dung chính sau:
(04/08/2017)
Ngày 28/7/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 9990/BTC-NSNN về việc hướng dẫn nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế và nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
(21/06/2017)
Thực hiện Công văn số 3191/BNV-TCBC ngày 17/6/2017 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 63-KL/TW ngày 27/5/2013 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020, Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
(01/06/2017)
(23/12/2016)
Ngày 29/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 159/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân (Ban TTND).
(12/01/2016)
Căn cứ Công văn số 5063/BNV-ĐT ngày 02/11/2015 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tổng kết 5 năm thực hiện quyết định số 1374/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2015.
(05/01/2016)
Thực hiện Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 và Nghị định sửa đổi, bổ sung số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn Nghị định trên; Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10/4/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 30.
(14/12/2015)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định về kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
1
Lịch công tÁC
Quản lý văn bản
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
banner tôn giáo
Lịch Tiếp Dân
Danh bạ thư điện tử
Skip to main content