Banner STC

Liên kết website

 
Trang chủ » THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN

Nghị quyết 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

(05/12/2017)

Ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2021 đạt được các mục tiêu quan trọng sau:

- Hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn các tổ chức và đầu mối bên trong của tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó;

- Hoàn thiện các quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của HTCT để kịp thời khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý;

- Thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, góp phần làm rõ về lý luận và thực tiễn;

- Sắp xếp thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên và giảm số lượng thôn, tổ dân phố;

- Giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015.

Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để đạt được mục tiêu như sau:

- Đối với hệ thống tổ chức của Đảng, thí điểm việc kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu hoặc hợp nhất một số cơ quan của Đảng và Nhà nước, cơ quan của Đảng và Mặt trận Tổ quốc có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở cấp tỉnh, cấp huyện những nơi có đủ điều kiện. Cơ bản thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân các cấp; thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp huyện, xã ở những nơi có đủ điện kiện.

- Đối với hệ thống tổ chức của Nhà nước ở Trung ương, thực hiện tăng tỉ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách; giảm hợp lý số lượng đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm công tác ở các cơ quan hành pháp. Giảm cơ bản số lượng tổng cục, cục, vụ, phòng tại các cơ quan thuộc Chính phủ; không thành lập tổ chức mới, không thành lập phòng trong vụ; giảm tối đa các ban quản lý dự án… Đối với một số lĩnh vực được tổ chức theo ngành dọc, như: Thuế, hải quan, kho bạc Nhà nước, bảo hiểm xã hội… tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức theo khu vực liên tỉnh hoặc liên huyện để thu gọn đầu mối, tinh giản biên chế.

 

VP
Sở Tài chính
Thông báo
Đường dây nóng
Dịch vụ công
Dịch vụ công cấp mã số
Hỏi đáp trực tuyến
VBQPPL TW
VBQPPL Bộ Tài chính
VBQPPL Ha Nam
GIÁ ĐẤT VÀ MỘT SỐ VĂN BẢN VỀ ĐẤT
ĐĂNG KÝ GIÁ, KÊ KHAI GIÁ
Danh bạ thư điện tử
Footer STC
Skip to main content