Banner STC

Liên kết website

 
Trang chủ » THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN

Văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tài chính tháng 12 năm 2017 (Phần I)

(15/12/2017)

GIỚI THIỆU VĂN BẢN MỚI LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

(Từ 01/12/2017 –15/12/2017)

A.   VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG

I. Nghị quyết của Quốc hội

1. Nghị quyết 48/2017/QH14 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

* Ngày ban hành    :  10/11/2017

* Ngày có hiệu lực  :  10/11/2017

* Nội dung chính: Theo đó, thống nhất đưa ra 12 chỉ tiêu cần phấn đấu trong năm 2018 như sau: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,5% - 6,7%; Tổng kim ngạch xuất khẩu (XK) tăng 7% - 8%; Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch XK dưới 3%; Tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%; Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội khoảng 33% - 34% GDP; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1% - 1,3%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58% - 60%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 03 tháng trở lên có chứng chỉ đạt 23% - 23,5%; Số giường bệnh trên 10.000 dân đạt 26 giường (không tính giường trạm y tế xã); Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 85,2%; Tỷ lệ KCN, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 88%; Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,6%.

Các giải pháp cụ thể như: Khuyến khích phát triển khu vực kinh tế tư nhân, có giải pháp phù hợp khuyến khích hộ kinh doanh cá thể thành lập doanh nghiệp; Khắc phục tình trạng doanh nghiệp FDI báo lỗ, chuyển giá, gây thất thu ngân sách Nhà nước, bảo đảm yêu cầu về chuyển giao công nghệ, tỷ lệ nội địa hóa, bảo vệ môi trường. Sẽ có chính sách phù hợp để khuyến khích, thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, tạo cơ chế, chính sách phát triển rau, quả, hoa trở thành nhóm hàng xuất khẩu chủ lực và nghiên cứu triển khai các loại hình bảo hiểm đối với cây trồng, vật nuôi, thủy sản.

* Đề nghị  các phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ  tham mưu các nội dung có liên quan

2. Nghị quyết 49/2017/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018

* Ngày ban hành    :  13/11/2017

* Ngày có hiệu lực  :  13/11/2017

* Nội dung chính: Từ ngày 01/07/2018, sẽ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở.

Yêu cầu Chính phủ chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các luật về thuế, phí và lệ phí; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số chính sách pháp luật về thuế theo hướng cơ cấu lại nguồn thu, bảo đảm tính trung lập của thuế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu ngân sách Nhà nước.

* Đề nghị  Phòng QLNS, phòng TC.HCSN căn cứ chức năng, nhiệm vụ  tham mưu các nội dung có liên quan

3. Nghị quyết 50/2017/QH14 của Quốc hội về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018

* Ngày ban hành    :  14/11/2017

* Ngày có hiệu lực  :  14/11/2017

* Nội dung chính: Theo đó, tổng số thu và chi NSTW năm 2018: Tổng số thu ngân sách trung ương là 753.404 tỷ đồng. Tổng số thu ngân sách địa phương là 565.796 tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách trung ương là 948.404 tỷ đồng, trong đó dự toán 321.151 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Trong giai đoạn 2018-2020, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương 70% số thu xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông phần ngân sách trung ương được hưởng phát sinh trên địa bàn từng địa phương năm trước liền kề năm hiện hành. Bố trí 30 còn lại cho Bộ Công an để thực hiện chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của các cơ quan trực thuộc, thực hiện mua sắm tập trung một số phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ, đồng thời điều tiết hỗ trợ cho công an một số địa phương có nguồn thu khó khăn để chi phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

* Đề nghị  Phòng QLNS, phòng TC.HCSN căn cứ chức năng, nhiệm vụ  tham mưu các nội dung có liên quan

4. Nghị quyết 56/2017/QH14 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

* Ngày ban hành    :  24/11/2017

* Ngày có hiệu lực  :  24/11/2017

* Nội dung chính: Chính phủ vẫn nhấn mạnh chủ trương tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, bảo đảm đến năm 2021, giảm 10% biên chế giao năm 2015.

Cụ thể: Đẩy mạnh cải cách chế độ tiền lương và chế độ, chính sách đãi ngộ khác đối với cán bộ, công chức và viên chức; Quản lý chặt chẽ biên chế trong các cơ quan hành chính nhà nước (HCNN); Chấm dứt việc tự phê duyệt và giao biên chế công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập vượt quá số lượng đã được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc thẩm định; Chấm dứt sử dụng lao động hợp đồng làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ có tính chất thường xuyên trong cơ quan HCNN; Đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện tinh giản biên chế, coi đây là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

* Đề nghị  Văn phòng Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ  tham mưu các nội dung có liên quan

II. Nghị định của Chính phủ

1. Nghị định 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

* Ngày ban hành    :  27/11/2017

* Ngày có hiệu lực  :   15/01/2018

* Nội dung chính: Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật (trong đô thị, khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở, khu công nghiệp, khu kinh tế và khu công nghệ cao); kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Theo đó, từ ngày 15/01/2018, người có hành vi đục khoét, đóng đinh vào cây xanh, tự ý ngắt hoa, cắt cành cây, lột vỏ thân cây, phóng uế hoặc có hành vi khác làm hư hỏng cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 01 triệu đồng.

Mức phạt nêu trên cũng được áp dụng đối với hành vi giăng dây, giăng đèn trang trí, treo biển quảng cáo hoặc các vận dụng khác vào cây xanh ở những nơi công cộng, đường phố, công viên không đúng quy định; Xây bục bệ bao quanh gốc cây ở đường phố, công viên…

Đối với hành vi xây nhà ở không che chắn hoặc có che chắn nhưng để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu vực xung quanh hoặc để vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định, cũng sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 01 triệu đồng….

* Văn bản bị thay thế: Nghị định 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ

* Đề nghị  phòng QLNS, phòng TC.HCSN, phòng Thanh tra căn cứ chức năng, nhiệm vụ  tham mưu các nội dung có liên quan

2. Nghị định 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

* Ngày ban hành    : 07/12/2017

* Ngày có hiệu lực  : 25/01/2018

* Nội dung chính: Theo đó, từ ngày 01/01/2018, chính thức áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo quy định sau đây:

- Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng (tăng 230.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 153/2016/NĐ-CP )

- Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng)

- Vùng III: 3.090.000 đồng/ tháng (tăng 190.000 đồng)

- Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng).

Các mức lương nêu trên được thực hiện từ ngày 01/01/2018.

* Văn bản bị thay thế:  Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ

* Đề nghị  phòng QLNS, phòng TC.HCSN căn cứ chức năng, nhiệm vụ  tham mưu các nội dung có liên quan

III. Nghị quyết của Chính phủ

1. Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

* Ngày ban hành    : 29/11/2017

* Ngày có hiệu lực  : 29/11/2017

* Nội dung chính: Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên quan điểm phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài. Đồng thời khẳng định, sẽ xử lý nghiêm minh những người có hành vi tham nhũng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng; đặc biệt, không có ngoại lệ, đặc quyền trong xử lý tham nhũng.

Tại Nghị quyết, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, người đứng đầu chính quyền các cấp, tổ chức, đơn vị phải gương mẫu; chủ động lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm; thực hiện hiệu quả chủ trương bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện không phải là người địa phương; không bố trí, đề bạt, bổ nhiệm những người có quan hệ gia đình cùng làm một số công việc, lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế, đồng bộ với cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; có các chính sách tiền lương hợp lý để từng bước thực hiện chế độ tiền lương theo hướng đảm bảo cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng nhu cầu mức sống tối thiểu và có thu nhập khá trong xã hội.

Đồng thời, ban hành 8 nhóm nhiệm vụ chủ yếu trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đến năm 2020 gồm: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức cán bộ; Kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường minh bạch trong thực thi công vụ; Hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội; đảm bảo hiệu quả, hiệu lực của công tác PCTN; Tăng cường thanh tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử; nâng cao hiệu quả giám định và thu hồi tài sản tham nhũng; Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội; Kiện toàn bộ máy và chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị PCTN; Nội luật hóa các quy định của Công ước Liên hợp quốc về PCTN phù hợp với pháp luật Việt Nam; mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật PCTN ra khu vực ngoài nhà nước và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế.

* Đề nghị  phòng Thanh tra căn cứ chức năng, nhiệm vụ  tham mưu các nội dung có liên quan

2. Nghị quyết 131/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2017

* Ngày ban hành    : 06/12/2017

* Ngày có hiệu lực  : 06/12/2017

* Nội dung chính: Trong tháng cuối của năm 2017, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt các địa phương là trung tâm kinh tế tập trung nỗ lực cao nhất, đề cao vai trò người đứng đầu, tập trung chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, đng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh dịp cuối năm; phấn đấu đạt kết quả tốt nhất, toàn diện nhất các mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017; trong đó tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Bộ Tài chính thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - ngân sách; tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu, chuyển giá, nợ đọng thuế; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về giá, thuế, phí, lệ phí. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành chức năng và các địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình giá cả, thị trường, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, có giải pháp phù hợp giảm thiểu biến động về giá cả, thị trường; xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp cui năm.

- Các bộ, cơ quan, địa phương tập trung chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống cháy nổ; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trong dịp cui năm và Tết Nguyên đán Mậu Tut năm 2018.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung đy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vn đầu tư công theo Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2017, bảo đảm thực hiện và giải ngân hết nguồn vốn đầu tư công được giao năm 2017

* Đề nghị  các phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ  tham mưu các nội dung có liên quan

VP
Sở Tài chính
Thông báo
Đường dây nóng
Dịch vụ công
Dịch vụ công cấp mã số
Hỏi đáp trực tuyến
VBQPPL TW
VBQPPL Bộ Tài chính
VBQPPL Ha Nam
GIÁ ĐẤT VÀ MỘT SỐ VĂN BẢN VỀ ĐẤT
ĐĂNG KÝ GIÁ, KÊ KHAI GIÁ
Danh bạ thư điện tử
Footer STC
Skip to main content