Banner STC

Liên kết website

 
Trang chủ » GIỚI THIỆU CHUNG » Các phòng chuyên môn

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở

(10/10/2013)

1. Văn phòng Sở

          Điện Thoại: 03513.852754

          - Ông Vũ Văn Thư

          Chức vụ - Phó Chánh Văn Phòng

          Điện Thoại: 0915139555

          Mail: vuvanthu@hanam.gov.vn

2. Phòng Quản lý ngân sách

          Điện Thoại: 03513.852631

          - Ông Phạm Văn Tạo

          Chức vụ - Trưởng phòng

          Điện Thoại: 094646186

          Mail: phamvantao@hanam.gov.vn

3. Phòng Tin học và thống kê

          Điện Thoại: 03513.852625

          - Ông Trần Văn Trượng

          Chức vụ - Trưởng phòng

          Điện Thoại: 0912202011

          Mail: tranvantruong@hanam.gov.vn

4. Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp

          Điện Thoại: 03513.852629

          - Ông Lê Hồng Tư

          Chức vụ - Trưởng phòng

          Điện Thoại: 0913310502

          Mail: lehongtu@hanam.gov.vn

5. Phòng Quản lý giá công sản

          Điện Thoại: 03513.852627

          - Ông Nguyễn Xuân Hoan Hoan

          Chức vụ - Trưởng phòng

          Điện Thoại: 0945032478

          Mail: nguyenxuanhoan.tc@hanam.gov.vn

6. Phòng Tài chính đầu tư

          Điện Thoại: 03513.852870

          - Bà Lại Thị Quế

          Chức vụ - Trưởng phòng

          Điện Thoại: 0985953533

          Mail: laithique@hanam.gov.vn

7. Thanh tra Sở

          Điện Thoại: 03513.851003

          - Ông Tạ Trung Kiên

          Chức vụ - Chánh Thanh tra Sở

          Điện Thoại: 0912220598

          Mail: tatrungkien@hanam.gov.vn

8. Phòng Tài chính doanh nghiệp

          Điện Thoại: 03513.852598

          - Ông Đào Văn Doãn

          Chức vụ - Trưởng phòng

          Điện Thoại: 0903217023

          Mail: daovandoan@hanam.gov.vn

 

 

Sở Tài chính
Thông báo
Đường dây nóng
Dịch vụ công
Dịch vụ công cấp mã số
Hỏi đáp trực tuyến
VBQPPL TW
VBQPPL Bộ Tài chính
VBQPPL Ha Nam
GIÁ ĐẤT VÀ MỘT SỐ VĂN BẢN VỀ ĐẤT
ĐĂNG KÝ GIÁ, KÊ KHAI GIÁ
Danh bạ thư điện tử
Footer STC
Skip to main content