Banner

Liên kết website

 

Sơ Đồ Tổ Chức

(29/12/2010)

Lãnh đạo sở Tài nguyên & Môi trường

  
Giám đốc Sở

Vũ Hữu Song
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trắc địa 
Trình độ chính trị: Cử nhân
Điện thoại: 0226 502 777

    

 
                         

Phó Giám đốc Sở
Nguyễn Thành Nam

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trắc địa
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0226-851-940
Email:
nguyenthanhnam@hanam.gov.vn 
Lĩnh vực phụ trách:
- Đất đai (bao gồm các nhiệm vụ giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, giá đất, cơ chế chính sách đất đai, GPMB);
- Công tác thanh tra.


Phó giám đốc sở
Nguyễn Văn Hảo
 
Trình độ chuyên môn:
Thạc sĩ QLĐĐ
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0226 3852 573

Email:
nguyenvanhao@hanam.gov.vn
 Lĩnh vực phụ trách:
- Đất đai: (bao gồm đăng ký thống kê, biến động, cấp GCN QSD đất);
- Công tác công nghệ thông tin, pháp chế.

 

Phó giám đốc sở
Đinh Xuân Thông

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QLĐĐ
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại:0226 3856319

Email:
dinhxuanthong@hanam.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: 
- Khoáng sản - Nước - KTTV;
- Công tác sáng kiến khoa học.

 

 

 

Trung tâm CNTT
tổng hợp
Trang chủ » Giới thiệu chung » Tổ chức bộ máy
Văn bản pháp quy
Lịch công tác
Lịch Tiếp Dân
Thông tin Quy hoạch
Thông tin Giá đất
VBQPPL
Dịch Vụ Công
Danh bạ thư điện tử
bo tai nguyen moi truong
Ban do QH
Footer STNMT
Skip to main content