Banner STP

Liên kết website

 
Trang chủ » Tuyên truyền phổ biến

Nghị định số 02/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam

(17/01/2018)

* Cơ quan ban hành: Chính phủ

* Ngày ban hành: 04/01/2018

* Ngày có hiệu lực: 04/01/2018

* Văn bản bị bãi bỏ: Nghị định số 18/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 2 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam; Nghị định số 72/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Nghị định số 18/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam.

* Nội dung chính:

Nghị định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

VTV được quy định là cơ quan thuộc Chính phủ, là đài truyền hình quốc gia thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần giáo dục, nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân bằng các chương trình truyền hình và các loại báo chí, truyền thông đa phương tiện.

Về nhiệm vụ, quyền hạn về cơ bản vẫn kế thừa các quy định của Nghị định trước đây.

Về cơ cấu tổ chức, VTV có 31 đơn vị; trong đó có 1 số đơn vị mới được bổ sung như: Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP. Nha Trang; Trung tâm Tin học và Công nghệ truyền hình (trước đây là Trung tâm Tin học và Đo lường). Như vậy, theo quy định mới, VTV có 05 Trung tâm Truyền hình tại 05 tỉnh, thành phố, gồm: TP. Hồ Chí Minh; TP. Huế; TP. Đà Nẵng; TP. Nha Trang và TP. Cần Thơ. Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Phú Yên đã không còn trong cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam như quy định trước đây.

VTV được lãnh đạo bởi Tổng Giám đốc và không quá 04 Phó Tổng giám đốc. Tổng Giám đốc và Phó Tổng giám đốc do Thủ tướng bổ nhiệm, miễn nhiệm. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của VTV.

* Trách nhiệm triển khai thực hiện:  Đài truyền hình Việt Nam.

 

Phan Thị Phương

Các tin liên quan:

Lich cong tac
VBQPPL
Dịch Vụ Công
Thẩm định dự thảo văn bản QPPL
hoi dap
Danh bạ Thư điện tử
Hiến pháp 2013
Lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo VBQPPL
Theo doi THPL
XL VPHC
Thư viện nhạc, phim

Footer STP
Skip to main content