Banner STP

Liên kết website

 
Trang chủ » Tuyên truyền phổ biến

Nghị định số 03/2018/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam

(17/01/2018)

 

 

* Cơ quan ban hành: Chính phủ

 

* Ngày ban hành: 04/01/2018

* Ngày có hiệu lực: 04/01/2018

* Văn bản bị thay thế: Nghị định số 55/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam.

* Nội dung chính:

Nghị định này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

Đài Tiếng nói Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, là đài phát thanh quốc gia thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giáo dục, nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân bằng các chương trình phát thanh và các loại hình báo chí, truyền thông đa phương tiện.

Về nhiệm vụ, quyền hạn về cơ bản vẫn kế thừa các quy định của Nghị định trước đây.

Về cơ cấu tổ chức, VOV có 27 đơn vị trực thuộc; trong đó có 1 số đơn vị mới được bổ sung như: Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC; Ban Văn học - Nghệ thuật (VOV6); Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc; Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ Chương trình; Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Truyền thông...

Đài Tiếng nói Việt Nam được lãnh đạo bởi Tổng Giám đốc và không quá 04 Phó Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc đều do Thủ tướng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

* Trách nhiệm triển khai thực hiện:  Đài tiếng nói Việt Nam.

Phan Thị Phương

Các tin liên quan:

Lich cong tac
VBQPPL
Dịch Vụ Công
Thẩm định dự thảo văn bản QPPL
hoi dap
Danh bạ Thư điện tử
Hiến pháp 2013
Lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo VBQPPL
Theo doi THPL
XL VPHC
Thư viện nhạc, phim

Footer STP
Skip to main content