Banner STTTT

Liên kết website

 
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

(18/01/2018) Thực hiện Công văn số 1898/VPUB-TH ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-STTTT ngày 11 tháng 01 năm 2018 thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND.

Kế hoạch được xây dựng để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu của ngành thông tin và truyền thông nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của Chính phủ và của tỉnh. Việc triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền phải đảm bảo tính hiệu quả, tạo sự thống nhất và chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc  triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 7 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Nội dung của kế hoạch: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ định hướng các cơ quan báo chí tuyên truyền sâu rộng về nội dung Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 7 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện tốt các nội dung của quy hoạch, kế hoạch ngành đảm bảo phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Ưu tiên những mục tiêu, nhiệm vụ mang tính đột phá nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước hướng tới Chính phủ điện tử nhằm xây dựng chính quyền hiện đại, công khai, minh bạch trong cải cách thủ tục hành chính. Phấn đấu hết năm 2018, cung cấp ít nhất 85% dịch vụ hành chính công mức 3 và 4 để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông tăng cường sử dụng chung hạ tầng, phát triển các dịch vụ tiện ích phục vụ nhu cầu đa dạng của các cơ quan, doanh nghiệp và ngư­ời dân; phấn đấu nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm giá cước, ưu tiên đầu tư hạ tầng, cung cấp các dịch vụ phổ cập cho người dân vùng xa, vùng còn khó khăn. Phối hợp với các sở, ngành liên quan tạo mọi điều kiện về cơ chế chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ thông tin về đầu tư sản xuất. Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực về công nghệ thông tin, thu hút nhân tài nhằm đảm bảo nhân lực đáp ứng tối đa nhu cầu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong mọi tình huống góp phần củng cố an ninh quốc phòng, xoá đói, giảm nghèo, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Theo kế hoạch, sở phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ định hướng các cơ quan báo chí trên địa bàn bám sát nội dung Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 7 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan triển khai tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức nhận thức rõ trách nhiệm nhất là đội ngũ trí thức, các doanh nghiệp cần chủ động, sáng tạo, tích cực tham gia có nhiều đóng góp to lớn trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngành thông tin truyền thông, cụ thể như: Quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam; Quy chế phối hợp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Quy chế Quản lý hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Hà Nam; Quy hoạch Phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm tỉnh Hà Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan trong việc ứng dụng công nghệ thông tin; đảm bảo an toàn, an ninh cho hệ thống thông tin của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng thông tin truyền thông theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố: Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 7 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Phối hợp triển khai thực hiện nghiêm nội dung của quy hoạch, kế hoạch ngành; đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn; kiểm tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông. Chỉ đạo Đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện thực hiện công tác tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủNghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 7 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin: Tăng cường chất lượng và dịch vụ trong việc cung cấp các dịch vụ tiện ích phục vụ nhu cầu đa dạng của các cơ quan, doanh nghiệp và ngư­ời dân. Đặc biệt, duy trì và hỗ trợ hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến đang ứng dụng tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm giá cước, ưu tiên đầu tư hạ tầng, cung cấp các dịch vụ phổ cập cho người dân, đảm bảo cho hệ thống thông tin dữ liệu phục vụ cho việc trao đổi, giải quyết công việc tại các cơ quan nhà nước, các đơn vị được vận hành thông suốt, hiệu quả.

Các cơ quan báo chí: Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tăng cường tuyên truyền, góp phần thực hiện thành công nội dung Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủNghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Lich cong tac
Danh bạ thư điện tử
Chuyên mục Hỏi - Đáp
DANH SÁCH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ G1
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Thư viện nhạc, phim

Footer STTTT
Skip to main content