Banner STTTT

Liên kết website

 
Trang chủ » Thông tin chỉ đạo, điều hành
(03/11/2017)
Sau khi các văn bản: Nghị quyết số 46/NQ/BCSĐ ngày 03/4/2017 của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ; Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 345/CT-TTCP ngày 23/02/2012 của Tổng Thanh tra Chính phủ được ban hành, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam đã quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung trong các nghị quyết, chị thị trên.
>>Xem thêm
(10/11/2017)
Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam đã ban hành Quyết định số 49/QĐ-STTTT ngày 11/9/2017 về thanh tra các đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (gọi tắt là đại lý). Từ ngày 14/9/2017 đến ngày 14/10/2017, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra đối với 55 đại lý.
(07/04/2017)
Từ ngày 01/10/2016 đến ngày 30/3/2017, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 03 cuộc thanh tra đối với 25 lượt tổ chức, cá nhân về lĩnh vực in và phát hành xuất bản phẩm; Internet; quản lý, kích hoạt, khuyến mại đối với thuê bao di động trả trước.
Lich cong tac
Danh bạ thư điện tử
Chuyên mục Hỏi - Đáp
DANH SÁCH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ G1
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Thư viện nhạc, phim

Footer STTTT
Skip to main content