Banner SVHTTDL

Liên kết website

 
Trang chủ » Danh bạ Thư điện tử

Danh bạ thư điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(16/01/2015)
Danh bạ thư điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Họ và tên
Chức vụ
Địa chỉ thư điện tử
KHỐI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Hòm thư chung

Lê Xuân Huy Giám đốc Sở lexuanhuy@hanam.gov.vn
Trần Văn Tiến Phó giám đốc Sở tranvantien@hanam.gov.vn
Trần Quốc Toản
Phó giám đốc
tranquoctoan@hanam.gov.vn
Đỗ Tiến Quảng
Trưởng phòng Tổ chức cán bộ
dotienquang@hanam.gov.vn
Lê Thị Hoà
Phó phòng Tổ chức cán bộ
lethihoa@hanam.gov.vn
Phan Thị Bích Liên
Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ
phanthibichlien@hanam.gov.vn
Tống Quỳnh Hoa
Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ
tongquynhhoa@hanam.gov,vn
Đỗ Văn Hiến
Chánh Văn phòng Sở
dovanhien@hanam.gov.vn
Khương Kiều Hưng
Chuyên viên Văn phòng Sở
khuongkieuhung@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Kim Anh
Chuyên viên Văn phòng Sở
nguyenthikimanh@hanam.gov.vn
Phạm Hồng Thái Chuyên viên Văn phòng Sở phamhongthai@hanam.gov.vn
Đinh Trung Hiếu
Chuyên viên Văn phòng Sở
dinhtrunghieu@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Hường
Chuyên viên Văn phòng Sở
nguyenthihuong.vh@hanam.gov.vn
Trịnh Thị Như Quỳnh
Chuyên viên Văn phòng Sở
trinhthinhuquynh@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn Phòng
Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính
nguyenvanphong@hanam.gov.vn
Lê Thành Nam
Phó phòng Kế hoạch-Tài chính
lethanhnam@hanam.gov.vn
Nguyễn Kim Cương
Chuyên viên phòng Kế hoạch-Tài chính
 nguyenkimcuong@hanam.gov.vn
Trương Thị Tuyết Mai
Chuyên viên phòng Kế hoạch-Tài chính
 truongthituyetmai@hanam.gov.vn
Dương Thị Thu Hồng
Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn hóa và Gia đình
duongthithuhong@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn Hướng
Phó phòng Nghiệp vụ Văn hóa và Gia đình
nguyenvanhuong.vh@hanam.gov.vn
Mai Thị Thi
Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Văn hóa và Gia đình
maithithi@hanam.gov.vn
Cao Thị Hương Giang
Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Văn hóa và Gia đình
caothihuonggiang@hanam.gov.vn
Hà Thị Yến Nhi
Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Văn hóa và Gia đình
 hathiyennhi@hanam.gov.vn
Phạm Thị Tươi
Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Văn hóa và Gia đình
 phamthituoi@hanam.gov.vn
Nguyễn Thanh Tuấn
Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Văn hóa và Gia đình
nguyenthanhtuan@hanam.gov.vn
Phạm Văn Giao
Chánh Thanh tra Sở
phamvangiao@hanam.gov.vn
Vũ Thị Thuý
Phó Chánh Thanh tra Sở
vuthithuy@hanam.gov.vn
Nguyễn Hữu Hiển
Phó Chánh Thanh tra Sở
nguyenhuuhien@hanam.gov.vn
Trần Thị Thanh Nhàn
Chuyên viên Thanh tra Sở
tranthithanhnhan@hanam.gov.vn
Phạm Hải Anh
Trưởng phòng Nghiệp vụ Thể dục thể thao
phamhaianh@hanam.gov.vn
Đào Thị Quý
Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Thể dục thể thao
daothiquy@hanam.gov.vn
Đỗ Lương Vinh
Phó trưởng phòng Nhiệp vụ Thể dục thể thao
doluongvinh@hanam.gov.vn
     
Tạ Hồng Kỳ
Trưởng phòng Nghiệp vụ Du lịch
tahongky@hanam.gov.vn
Tạ Thu Hằng
Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Du lịch
tathuhang@hanam.gov.vn
Đinh Thị Ngân
Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Du lịch
 dinhthingan@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Nga
Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Du lịch
 nguyenthinga@hanam.gov.vn
KHỐI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
Trung tâm Xúc tiến Du lịch
Hòm thư chung
ttxtdl.vh@hanam.gov.vn
Nguyễn Đức Nguyên
Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch
nguyenducnguyen@hanam.gov.vn
Trịnh Thị Tố Nga
Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch
trinhthitonga@hanam.gov.vn
Thư viện tỉnh
Hòm thư chung
tvt@hanam.gov.vn
Trần Hữu Bình
Giám đốc Thư viện tỉnh
tranhuubinhtvt@hanam.gov.vn
Trần Hồng Hiệu
 Phó giám đốc Thư viện tỉnh
tranhonghieutvt@hanam.gov.vn
Trịnh Thị Hồng Anh
 
trinhthihonganh@hanam.gov.vn
Trần Thị Hà Dung
 
tranthihadung@hanam.gov.vn
Lê Thị Thu Hằng
 
lethithuhangtvt@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Ngân
 
nguyenthingan.vh@hanam.gov.vn
Nguyễn T Minh Phương
 
nguyenthiminhphuong@hanam.gov.vn
Vũ Thị Hiệp
 
 
Bảo tàng tỉnh
Hòm thư chung
bt.vh@hanam.gov.vn
Phạm Xuân Thanh
Giám đốc Bảo tàng
phamxuanthanhb@hanam.gov.vn
Trần Hữu Tuân
 Phó Giám đốc Bảo tàng
tranhuutuan@hanam.gov.vn
Trần Thị Thúy Hòa  Phó Giám đốc Bảo tàng tranthithuyhoa@hanam.gov.vn
Lê Thị Khánh Ninh
PP NV Bảo tàng lethikhanhninh@hanam.gov.vn
Trần Thị Mai Hương
 Trưởng phòng NV Bảo tàng
tranthimaihuong@hanam.gov.vn
Trương Thị Tuyết Chinh
 Phó phụ trách phòng NV Di tích
truongthituyetchinh@hanam.gov.vn
Trần Thị Loan
Phó phụ trách phòng HC-TH
tranthiloan.vh@hanam.gov.vn
Phạm Đình Hoàng
Phó  phòng NV Di tích
phamdinhhoang@hanam.gov.vn
Lại Thị Xuyến
Viên chức Bảo tàng tỉnh
laithixuyen@hanam.gov.vn
Nguyễn Xuân Mạnh Viên chức Bảo tàng tỉnh nguyenxuanmanh@hanam.gov.vn
Trung tâm Văn hóa tỉnh
Hòm thư chung
ttvh.vh@hanam.gov.vn
Ngô Thanh Tuân
Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh
ngothanhtuan@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn Ngần
Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh
nguyenvanngan@hanam.gov.vn
Phạm Minh Nhất Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh phamminhnhat@hanam.gov.vn
Trần Kim Khang
 
trankimkhang@hanam.gov.vn
Nguyễn Đình Lợi
 
nguyendinhloi@hanam.gov.vn
Phạm Minh Tuấn
 
phamminhtuan@hanam.gov.vn
Hoàng Thị Tuyết
 
hoangthituyet@hanam.gov.vn
Đỗ Thanh Nhàn
 
dothanhnhan@hanam.gov.vn
Lê Thị Bích Nhiên
 
lethibichnhien@hanam.gov.vn
Phạm Thị Định
 
phamthidinh@hanam.gov.vn
Vũ Nguyệt Minh
 
vunguyetminh@hanam.gov.vn
Vũ Minh Sơn
 
vuminhson@hanam.gov.vn
Hoàng Việt Quang
 
hoangvietquang@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Duyên
 
nguyenthiduyen@hanam.gov.vn
Nhà hát Chèo
Hòm thư chung
nhc.vh@hanam.gov.vn
Nguyễn Khắc Hiển
Giám đốc Nhà hát Chèo
nguyenkhachien@hanam.gov.vn
Vũ Quang Sáng
 
vuquangsang@hanam.gov.vn
Lê Xuân Chính
 
lexuanchinh@hanam.gov.vn
Quách Mạnh Hoàn
 
quachmanhhoan@hanam.gov.vn
Tạ Quang Vị
 
taquangvi@hanam.gov.vn
Phạm Mạnh Thắng
 
phammanhthang.vh@hanam.gov.vn
Đinh Văn Quý
 
dinhvanquy.vh@hanam.gov.vn
Trần Văn Đức
 
tranvanduc@hanam.gov.vn
Trần Văn Phúc
 
tranvanphuc@hanam.gov.vn
Nguyễn Việt Dũng
 
nguyenvietdung@hanam.gov.vn
Đào Hồng Hạnh
 
daohonghanh@hanam.gov.vn
Hoàng Thị Tuyết Lan
 
hoangthituyetlan@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Hải Yến
 
nguyenthihaiyen@hanam.gov.vn
Phan Thị Trang Nhung
 
phanthitrangnhung@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Thắm
 
nguenthitham@hanam.gov.vn
Tạ Bích Việt
 
tabichviet@hanam.gov.vn
Trần Thị Sen
 
tranthisen@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Hiền
 
nguyenthihien.vh@hanam.gov.vn
Hoàng Thị Bích Ngọc
 
hoangthibichngoc@hanam.gov.vn
Bùi Thị Nhạn
 
buithinhan@hanam.gov.vn
Trung tâm Huấn luyện & TĐ Thể dục thể thao
Hòm thư chung
tthl.vh@hanam.gov.vn
Đỗ Huy Bắc
Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT
dohuybac@hanam.gov.vn
Trần Văn Cẩn
Phó giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT
tranvancan@hanam.gov.vn
Nhữ Mạnh Tùng
 Phó giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT
nhumanhtung@hanam.gov.vn
Nguyễn Ngọc Thanh Phó giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT nguyenngocthanh@hanam.gov.vn
Nguyễn Phúc Du
 
nguyenphucdu@hanam.gov.vn
Phạm Văn Hải
 
phamvanhai@hanam.gov.vn
Nguyễn Minh Thư
 
nguyenminhthu@hanam.gov.vn
Nguyễn Xuân Thưởng
 
nguyenxuanthuong@hanam.gov.vn
Bùi Minh Thái
 
buiminhthai@hanam.gov.vn
Vũ Dương
 
vuduong@hanam.gov.vn
Phạm Quốc Huy
 
phamquochuy@hanam.gov.vn
Đỗ Thu Hà
 
dothuha@hanam.gov.vn
Ngô Ngọc Toàn
 
ngongoctoan@hanam.gov.vn
Tạ Văn Phúc
 
tavanphuc@hanam.gov.vn
Huỳnh Thị Nguyên
 
huynhthinguyen@hanam.gov.vn
Vũ Thị Huyền
 
vuthihuyen@hanam.gov.vn
Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng
Hòm thư chung
ttphp.vh@hanam.gov.vn
Trần Minh Cường
 Giám đốc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng
tranminhcuong@hanam.gov.vn
Phạm Thế Công Phó giám đốc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng phamthecong@hanam.gov.vn
Trần Tấn Minh
 
trantanminh@hanam.gov.vn
Nguyễn Tuấn Quang
 
nguyentuanquang@hanam.gov.vn
Phạm Thị Huệ
 
phamthihue.vh@hanam.gov.vn
Trần Thị Yến
 
tranthiyen.vh@hanam.gov.vn
Bùi Quốc Tiến
 
buiquoctien@hanam.gov.vn
Nguyễn Thúy Đạt    

 

 

 

 

 

 

 

 

VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Lịch Tiếp Dân
Danh bạ thư điện tử
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản pháp luật
Du Lịch Hà Nam
Footer SVHTTDL
Skip to main content