Banner SVHTTDL

Liên kết website

 

Nội quy tiếp công dân của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

(10/08/2011)

UBND TỈNH HÀ NAM
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN
VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỔ CÁO
 
Thực hiện Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo ngày 15/6/2004 và ngày 29/11/2005;
Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo;
Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 08/6/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết và quản lý hồ sơ khiếu nại, tố cáo;
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định về việc tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực Văn hoá, thể thao, du lịch, gia đình như sau:
1. Trách nhiệm của cán bộ tiếp công dân:
- Đề nghị công dân xuất trình giấy tờ tùy thân, trình bày đầy đủ, rõ ràng, trung thực sự việc, cung cấp những tài liệu liên quan đến khiếu nại, tố cáo;
- Trường hợp có nhiều người đến khiếu nại, tố cáo về cùng một nội dung thì yêu cầu họ cử người đại diện trực tiếp trình bày nội dung sự việc và tiếp công dân theo thứ tự, đến trước tiếp trước.
- Tiếp nhận những khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở; những khiếu nại không thuộc thẩm quyền thì hướng dẫn công dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
- Từ chối tiếp những trường hợp khiếu nại đã có Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.
- Tiếp nhận các tố cáo của công dân, khi tiếp nhận những tài liệu do người tố cáo cung cấp phải làm giấy biên nhận có chữ ký của người tiếp nhận và người cung cấp và phải giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích của công dân.
- Trường hợp đơn khiếu nại có nhiều người ký thì hướng dẫn người khiếu nại viết thành đơn riêng của từng người để thực hiện việc khiếu nại.
- Lắng nghe, mở sổ theo dõi, ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung do công dân trình bày.
- Không tiếp những người không có năng lực hành vi, bệnh tật hoặc trong tình trạng say rượu, say chất kích thích khác và những người vi phạm Nội quy tiếp công dân.
2. Quyền và nghĩa vụ của công dân khi khiếu nại, tố cáo:
- Nghiêm chỉnh tuân thủ Nội quy tiếp công dân và sự hướng dẫn của cán bộ tiếp công dân.
- Xuất trình giấy tờ tùy thân, hoặc giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền).
- Nội dung khiếu nại, tố cáo phải trình bày ngắn gọn, trung thực sự việc và ký xác nhận những nội dung, tài liệu khiếu nại, tố cáo đã trình bày.
- Được hướng dẫn, giải thích về việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo; Được quyền khiếu nại, tố cáo với Thủ trưởng trực tiếp của người tiếp công dân nếu họ có những việc làm sai trái trong khi làm nhiệm vụ.
- Khi công dân trình bày khiếu nại, tố cáo của mình với Cán bộ tiếp công dân, những người không có trách nhiệm không được dự nghe, can thiệp nội dung khiếu nại, tố cáo của người khác.
- Các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phát sinh tại Phòng Tiếp công dân của Sở sẽ được xử lý, giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.
3. Những trường hợp nghiêm cấm:
- Tuyệt đối cấm mang chất nổ, chất cháy, vũ khí, chất độc, chất gây ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, trẻ em, súc vật vào nơi tiếp công dân.
- Can thiệp, dự nghe vào việc khiếu nại, tố cáo của người khác.
- Tự ý sử dụng phương tiện ghi hình, ghi âm khi chưa được sự cho phép của người chủ trì tiếp công dân.
- Có lời nói, hành động xúc phạm danh dự, uy tín của cơ quan nhà nước, cán bộ tiếp công dân và các hành vi khác như: kích động, lôi kéo, nằm vạ, chửi rủa, sỉ nhục, lời nói thô tục.
5. Lịch tiếp công dân:
- Ngày 25 hàng tháng theo giờ hành chính: Lãnh đạo Sở, cán bộ Thanh tra Sở, Lãnh đạo Văn phòng tiếp công dân (nếu vào ngày nghỉ sẽ tiếp vào ngày làm việc sau đó).
5. Quy trình giải quyết
Cán bộ tiếp dân tiếp nhận những yêu cầu về khiếu nại, tố cáo của công dân. Những nội dung không thuộc thẩm quyền nếu có liên quan đến phòng ban đơn vị hoặc cá nhận thuộc Sở. Cán bộ tiếp dân có trách nhiệm nhận đơn hoặc hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì trực tiếp báo cáo Giám đốc Sở xin ý kiến, sau đó chuyển đơn và những yêu cầu khiếu nại, tố cáo về Thanh tra Sở. Thanh tra Sở có trách nhiệm làm việc với các phòng, ban đơn vị hoặc cá nhân có liên quan để xác minh và báo cáo kết quả với Giám đốc Sở, để Giám đốc Sở ra quyết định giải quyết khiếu nại tố cáo.
 
 
GIÁM ĐỐC
( Đã ký)
Trần Quốc Hùng
Sở VHTTDL
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Lịch Tiếp Dân
Danh bạ thư điện tử
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản pháp luật
Du Lịch Hà Nam
Footer SVHTTDL
Skip to main content