Banner THANHLIEM

Liên kết website

TTHC
DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
 
Trang chủ » Danh bạ thư điện tử

DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ

(22/06/2016)

 

THƯ ĐIỆN TỬ CẤP HUYỆN

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ thư điện tử

Đinh Văn An

Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm

dinhvanan@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Huệ

Phó Chủ tịch UBND huyện

nguyenthihue@hanam.gov.vn

Trần Xuân Thành

Chủ tịch HĐND

tranxuanthanh@hanam.gov.vn

 

 

 

Hoàng Mạnh Dũng

Phó Chủ tịch UBND huyện

hoangmanhdung@hanam.gov.vn

Hòm Thư Chung

 

ubndtl@hanam.gov.vn

Nguyễn Ngọc Bình

Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện

nguyenngocbinh@hanam.gov.vn

 

 

 

Vũ Tất Thắng

Phó Văn Phòng HĐND - UBND huyện

vutatthang@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Mai Hương

 

nguyenthimaihuong@hanam.gov.vn

Thạch Thị Kim Thanh

 

thachthikimthanh@hanam.gov.vn

 

 

 

Phạm Thị Thu Hằng

 

phamthithuhang.tl@hanam.gov.vn

Phạm Đức Hiệp

 

phamduchiep@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Lan

 

nguyenthilan.tl@hanam.gov.vn

Lê Hải Quyền

 

lehaiquyen@hanam.gov.vn

 

 

 

Trần Văn Quân

Trưởng phòng TCKH               

 

Lại Ngọc Quý

Phó phòng TCKH

laingocquy@hanam.gov.vn

Đinh Văn Hữu

 

dinhvanhuu@hanam.gov.vn

Đinh Thị Phương Lê

 

dinhthiphuongle@hanam.gov.vn

Trịnh Thị Thanh Vân

 

trinhthithanhvan@hanam.gov.vn

Trần Thị Thu Yến

 

tranthithuyen@hanam.gov.vn

Dương Thị Ly

 

duongthily@hanam.gov.vn

 

 

 

Lê Thuỳ Linh

 

lethuylinh@hanam.gov.vn

Đinh Văn Tuấn

Phó phòng LĐTBXH

dinhvantuan@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Hiền

 

nguyenthihien@hanam.gov.vn

Vũ Thị Hoà

 

vuthihoaa@hanam.gov.vn

Nguyễn Văn Bình

 

nguyenvanbinhb@hanam.gov.vn

Trần Thị Bích Ngọc

 

tranthibichngoc.tl@hanam.gov.vn

Nguyễn Mạnh Thắng

Trưởng phòng Nội vụ

nguyenmanhthang.tl@hanam.gov.vn

 

 

 

Nguyễn Hồng Ngọc

Phó phòng Nội vụ

nguyenhongngoc@hanam.gov.vn

Trần Văn Thuyết

 

tranvanthuyet@hanam.gov.vn

Dương Đình Hùng

 

duongdinhhung@hanam.gov.vn

Hoàng Quyết Thắng

 

hoangquyetthang@hanam.gov.vn

Lê Đình Chiến

 

ledinhchien@hanam.gov.vn

Nghiêm Đình Quyết

 

nghiemdinhquyet@hanam.gov.vn

Phạm Thị Dung

 

phamthidung@hanam.gov.vn

 

 

 

Trần Hữu Tuyến

Trưởng phòng Công thương

tranhuutuyen@hanam.gov.vn

Nghiêm Thị Huyền

 

nghiemthihuyen@hanam.gov.vn

 

 

 

Lại Văn Tuyến

Phó phòng Công thương

laivantuyen@hanam.gov.vn

Nguyễn Triều Dương

 Phó GĐ Ban QLDA

nguyentrieuduong@hanam.gov.vn

Trần Thị Tuấn Anh

 

tranthituananh@hanam.gov.vn

Trần Văn Phương

 

tranvanphuong@hanam.gov.vn

Nguyễn Hồng Cường

 

nguyenhongcuong@hanam.gov.vn

Phạm Trọng Kính

Trưởng phòng Nông nghiệp

phamtrongkinh@hanam.gov.vn

Đỗ Quốc Trịnh

Phó phòng Nông nghiệp

doquoctrinh@hanam.gov.vn

 

 

 

Đặng Thị Thuý Hồng

 

dangthithuyhong@hanam.gov.vn

Trịnh Thị Mận

 

trinhthiman@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Thu

 

nguyenthithu.tl@hanam.gov.vn

Lê Đức Hồi

 

leduchoi@hanam.gov.vn

Dương Văn Vương

 

duongvanvuong@hanam.gov.vn

 

 

nguyenxuantrinh@hanam.gov.vn

Nguyễn Văn Dương

 

nguyenvanduong@hanam.gov.vn

Vũ Thị Thảo

 

vuthithao@hanam.gov.vn

Nguyễn Xuân Tiến

Trưởng phòng TNMT

nguyenxuantiena@hanam.gov.vn

 

 

 

Bùi Quý Nga

 

buiquynga@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Dịu

 

nguyenthidiua@hanam.gov.vn

Trần Thị Thanh Hương

 

tranthithanhhuong@hanam.gov.vn

Trần Quyết Thắng

Truong phong tu phap

tranquyetthang@hanam.gov.vn

Cù Thị Hiền

Phó phòng VHTT

cuthihien@hanam.gov.vn

Nguyễn Ngọc Ánh

 

nguyenngocanh@hanam.gov.vn

Trần Đình Doanh

 

trandinhdoanh@hanam.gov.vn

Lại Vũ Độ

 

laivudo@hanam.gov.vn

Lê Văn Bộ

 

levanbo@hanam.gov.vn

 

 

 

Nguyễn Văn Thành

 

nguyenvanthanh.tl@hanam.gov.vn

 

 

 

Trần Đình Dũng

 

trandinhdung@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Hạnh

 

nguyenthihanh.tl@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Dịu

 

nguyenthidiub@hanam.gov.vn

Trần Văn Hà

 

tranvanha@hanam.gov.vn

Lại Thị Ngọc Trâm

Chánh Thanh tra huyện

laithingoctram@hanam.gov.vn

 

 

 

Nguyễn Thị Thuý Hà

 

nguyenthithuyha.tl@hanam.gov.vn

Lê Chí Tịnh

 

lechitinh@hanam.gov.vn

Hoàng Văn Khánh

Trưởng phòng GD ĐT

hoangvankhanh@hanam.gov.vn

Đỗ Văn Bính

Phó phòng GD ĐT

dovanbinh@hanam.gov.vn

Hoàng Thọ Thành

 

hoangthothanh@hanam.gov.vn

 

 

 

Đỗ Văn Bính

 

dovanbinh@hanam.gov.vn

Vũ Thị Thu Nga

 

vuthithunga@hanam.gov.vn

Đoàn Thị Cần

 

doanthican@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Nguyệt

 

nguyenthinguyet.tl@hanam.gov.vn

Lê Quang Tuấn

 

lequangtuan@hanam.gov.vn

 

 

 

Lê Thị Hồng

 

lethihong@hanam.gov.vn

Lê Xuân Hạnh

 

lexuanhanh@hanam.gov.vn

Nguyễn Anh Tuấn

 

nguyenanhtuan.tl@hanam.gov.vn

Nguyễn Ngọc Hoàn

 

nguyenngochoan@hanam.gov.vn

Nguyễn Đức Lộc

 

nguyenducloc@hanam.gov.vn

Đoàn Đắc Khoan

 

doandackhoan@hanam.gov.vn

Phạm Thị Vân

 

phamthivan.tl@hanam.gov.vn

Trần Văn Hà

Trưởng Ban GPMB

tranvanha@hanam.gov.vn

Lê Hồng Sơn

 

lehongson@hanam.gov.vn

 

   

 

 

 

Lê Đắc Lợi

 

ledacloi@hanam.gov.vn

Đỗ Văn Trường

 

dovantruong@hanam.gov.vn

Bùi Thị Thắm

 

buithitham@hanam.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thuận

 

nguyenvanthuan.tl@hanam.gov.vn

 

   

Lê Thị Phương Liên

 

lethiphuonglien@hanam.gov.vn

 

 

 

Lê Thị Hoa

 

lethihoa@hanam.gov.vn

 

   
   

 

Phạm Thị Tâm

 

phamthitam@hanam.gov.vn

 

   

Lại Công Tư

 

laicongtu@hanam.gov.vn

Phạm Văn Cường

 

phamvancuong.tl@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Thảo

 

nguyenthithao.tl@hanam.gov.vn

Bùi Văn Hiệu

Trưởng phòng Y tế

buivanhieu@hanam.gov.vn

Lê Quang Bảo

 

lequangbao@hanam.gov.vn

Hàn Thị Tuyền

 

hanthituyen@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Nhung

 

nguyenthinhung.tl@hanam.gov.vn

Nguyễn Văn Phú

 

nguyenvanphu@hanam.gov.vn

Phòng Văn hóa Thông tin

 

phongvhtt.tl@hanam.gov.vn

Đài Truyền thanh

 

daitt.tl@hanam.gov.vn

Phòng Giáo dục Đào tạo

 

phonggddt.tl@hanam.gov.vn

Phòng Y tế

 

phongyt.tl@hanam.gov.vn

Phòng Lao động Thương binh Xã hội

 

phongldtbxh.tl@hanam.gov.vn

Phòng Tư pháp

 

phongtp.tl@hanam.gov.vn

Phòng Nội vụ

 

phongnv.tl@hanam.gov.vn

Phòng Nông nghiệp

 

phongnn.tl@hanam.gov.vn

Phòng Công thương

 

phongct.tl@hanam.gov.vn

Ban Quản lý dự án

 

banqlda.tl@hanam.gov.vn

Phòng Tài nguyên Môi trường

 

phongtnmt.tl@hanam.gov.vn

Phòng Tài chính Kế hoạch

 

phongtckh.tl@hanam.gov.vn

Thanh tra huyện

 

thanhtra.tl@hanam.gov.vn

Đỗ Thị Hương Huyền

 

dothihuonghuyen@hanam.gov.vn

Lê Trung Kiên

 

letrungkien@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Thanh

 

nguyenthithanh@hanam.gov.vn

Đoàn Thị Vân Khánh

Trưởng phòng VHTT

doanthivankhanh@hanam.gov.vn

Đoàn Thị Vân Khánh

Trưởng phòng VHTT

doanthivankhanh@hanam.gov.vn

THƯ ĐIỆN TỬ CẤP XÃ

Nguyễn Hải Hồng

Chủ tịch UBND xã Thanh Lưu

ubndthanhluu.tl@hanam.gov.vn

nguyenhaihong@hanam.gov.vn

Phạm Đức Tâm

Chủ tịch UBND xã Thanh Tâm

ubndthanhtam.tl@hanam.gov.vn

phamductam@hanam.gov.vn

Nguyễn Văn Bản

Chủ tịch UBND xã Liêm Phong

ubndliemphong.tl@hanam.gov.vn

nguyenvanban.tl@hanam.gov.vn

Nguyễn Trung Kiên

 Chủ tịch UBND xã Thanh Hà

ubndthanhha.tl@hanam.gov.vn

o@hanam.gov.vn

Đào Văn Yên

Chủ tịch UBND xã Liêm Túc

ubndliemtuc.tl@hanam.gov.vn

daovanyen@hanam.gov.vn

Hoàng văn Đào

Chủ tịch UBND xã Liêm Thuận

ubndliemthuan.tl@hanam.gov.vn

hoangvandao@hanam.gov.vn

Nguyễn Hữu Tường

Chủ tịch UBND xã Thanh Phong

ubndthanhphong.tl@hanam.gov.vn

nguyenhuutuong@hanam.gov.vn

Đào Quyết Tiến

Chủ tịch UBND xã Thanh Nguyên

ubndthanhnguyen.tl@hanam.gov.vn

daoquyettien@hanam.gov.vn

Phạm Văn Nam

Chủ tịch UBND xã Thanh Hương

ubndthanhhuong.tl@hanam.gov.vn

phamvannam.tl@hanam.gov.vn

Đinh Văn Đoàn

Chủ tịch UBND xã Thanh Tân

ubndthanhtan.tl@hanam.gov.vn

dinhvandoan@hanam.gov.vn

Phạm Văn Độ

Chủ tịch UBND xã Liêm Cần

ubndliemcan.tl@hanam.gov.vn

phamvando@hanam.gov.vn

Nguyễn Ngọc Hà

Chủ tịch UBND xã Thanh Nghị

ubndthanhnghi.tl@hanam.gov.vn

nguyenngochaa@hanam.gov.vn

Phạm Văn Quảng

Chủ tịch UBND xã Thanh Bình

ubndthanhbinh.tl@hanam.gov.vn

phamvanquang@hanam.gov.vn

Trần Văn Thắm

Chủ tịch UBND xã Thanh Hải

ubndthanhhai.tl@hanam.gov.vn

tranvantham@hanam.gov.vn

Nguyễn Quang Thành

Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy

ubndthanhthuy.tl@hanam.gov.vn

nguyenquangthanh@hanam.gov.vn

Lê Hải Đăng

Chủ tịch UBND xã Liêm Sơn

ubndliemson.tl@hanam.gov.vn

lehaidang@hanam.gov.vn

Trần Quyết Thành

Chủ tịch UBND TT Kiện Khê

ubndkienkhe.tl@hanam.gov.vn

tranquyetthanh@hanam.gov.vn

 

 

 

Văn bản QPPL Hà Nam
Quản lý văn bản
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
Ý KIẾN GÓP Ý CỦA NHÂN DÂN VÀO DỰ THẢO VĂN BẢN
Footer THANHLIEM
Skip to main content