Banner THANHLIEM

Liên kết website

TTHC
DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
 
Trang chủ » Giới thiệu chung » Tổ chức bộ máy » Các xã, phường, thị trấn

Danh sách 17 xã, thị trấn huyện Thanh Liêm

(30/05/2013)

1. Xã Thanh Thủy

Chủ tịch : Đ/c Nguyễn Quang Thành

Điện thoại: 0915669959

Email: ubndthanhthuy.tl@hanam.gov.vn

Điện thoại cơ quan: 3880056

2. Xã Thanh Phong

Chủ tịch : Đ/c Nguyễn Hữu Tường

Điện thoại: 0934609086

Email: ubndthanhphong.tl@hanam.gov.vn

Điện thoại cơ quan: 3881985

3. Xã Thanh Hà

Chủ tịch   : Đ/c Lê Quang Hào

Điện thoại: 0985277372

Email: ubndthanhha.tl@hanam.gov.vn

Điện thoại cơ quan: 3880255

4. Xã Thanh Hải

Chủ tịch : Đ/c Phạm Bá Thủy

Điện thoại: 0975169570

Email: ubndthanhhai.tl@hanam.gov.vn

Điện thoại cơ quan: 03513.888011

5. Xã Thanh Hương

Chủ tịch: Đ/c Phạm Văn Nam

Điện thoại: 0984803365

Email: ubndthanhhuong.tl@hanam.gov.vn

Điện thoại cơ quan: 03513. 880076

6. Xã Thanh Lưu

Chủ tịch   : Đ/c Nguyễn Hải Hồng

Điện thoại:  0986580975

Email: ubndthanhluu.tl@hanam.gov.vn

Điện thoại cơ quan: 3760095

7. Xã Thanh Nghị

Chủ tịch   : Đ/c Nguyễn Ngọc Hà

Điện thoại: 0984112495

Email: ubndthanhnghi.tl@hanam.gov.vn

Điện thoại cơ quan: 3888142

8. Xã Thanh Tâm

Chủ tịch   : Đ/c Phạm Đức Tâm

Điện thoại: 0979568907

Email: ubndthanhtam.tl@hanam.gov.vn

Điện thoại cơ quan: 3888095

9. Xã Thanh Tân

Chủ tịch   : Đ/c Đinh Văn Đoàn

Điện thoại: 0985592399

Email: ubndthanhtan.tl@hanam.gov.vn

Điện thoại cơ quan: 3881723

10. Xã Liêm Sơn

Chủ tịch   : Đ/c Lê Hải Đăng

Điện thoại: 01656666961

Email: ubndliemson.tl@hanam.gov.vn

Điện thoại cơ quan: 3887499

11. Xã Thanh Bình

Chủ tịch   : Đ/c Phạm Văn Quảng

Điện thoại: 0946559465

Email: ubndthanhbinh.tl@hanam.gov.vn

Điện thoại cơ quan: 3887293

12. Xã Thanh Nguyên

Chủ tịch   : Đ/c Đào Quyết Tiến

Điện thoại:  0982523962

Email: ubndthanhnguyen.tl@hanam.gov.vn

Điện thoại cơ quan: 3888098

13. Xã Liêm Túc

Chủ tịch   : Đ/c Đào Văn Yên

Điện thoại:   0944782638

Email: ubndliemtuc.tl@hanam.gov.vn

14. Xã Liêm Phong

Chủ tịch   : Đ/c Nguyễn Văn Bản

Điện thoại: 0988707462

Email: ubndliemphong.tl@hanam.gov.vn  

15. Xã Liêm Cần

Chủ tịch   : Đ/c Nguyễn Minh Hải

Điện thoại: 01679489741

Email: ubndliemcan.tl@hanam.gov.vn

        16. Xã Liêm Thuận

Chủ tịch: Đ/c Hoàng Văn Đào

Điện thoại: 0975419281

Email: ubndliemthuan.tl@hanam.gov.vn

17. Thị trấn Kiện Khê

Chủ tịch   : Đ/c  Nguyễn Quốc Tuấn

Điện thoại:  0978512595

Email: ubndkienkhe.tl@hanam.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Văn bản QPPL Hà Nam
Quản lý văn bản
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
Ý KIẾN GÓP Ý CỦA NHÂN DÂN VÀO DỰ THẢO VĂN BẢN
Footer THANHLIEM
Skip to main content