Banner THANHTRA

Liên kết website

 
Trang chủ » Tin tức sự kiện » Tin hoạt động Phòng chống tham nhũng

Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về PCTN

(19/01/2018)

 Đó là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng tại Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN), do Bộ Ngoại giao tổ chức vào sáng nay (16/01).

 

Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về PCTN

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng phát biểu. Ảnh: KT

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng cho biết: Kể từ sau Đại hội XII, với tinh thần "lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy" như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, nhiều vụ đại án tham nhũng, lãng phí liên quan đến hàng loạt quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước đã được đưa ra xét xử, làm cho nhân dân ngày càng tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

Điều này cho thấy nỗ lực và quyết tâm chính trị rất cao của Đảng và Nhà nước trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng chống lại nạn tham nhũng, lãng phí được ví như "giặc nội xâm". Những cán bộ cấp cao, thậm chí có người từng ở vị trí rất cao, cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý trước những vi phạm của mình.

Mục tiêu, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp PCTN, lãng phí đã được xác định một cách có hệ thống, thành sợi chỉ xuyên suốt trong nhiều văn kiện, Nghị quyết của Đảng kể từ sau Hội nghị Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí.

Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Ngoại giao luôn quan tâm và chỉ đạo sát sao công tác PCTN. Đảng ủy Bộ đã xây dựng các chương trình, kế hoạch để quán triệt và thực hiện đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về PCTN.

Ban Chỉ đạo PCTN của Bộ luôn chú trọng xây dựng và đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch thực hiện Luật PCTN hàng năm của Bộ; chỉ đạo xây dựng và ban hành nhiều văn bản để hoàn thiện thể chế về PCTN.

Thanh tra Bộ cùng các đơn vị liên quan trong những năm qua đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để rà soát và đánh giá kết quả việc thực hiện công tác PCTN, sự liêm chính cùng ý thức, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức tại các đơn vị thuộc Bộ.

Bộ Ngoại giao đã tích cực triển khai các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng như: Đẩy mạnh cải cách hành chính, thường xuyên rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy định cho phù hợp với tình hình thực tiễn; công khai, minh bạch trong tất cả các hoạt động từ công tác tuyển dụng, đề bạt, luân chuyển, thi đua, khen thưởng đến thực hiện chế độ, chính sách; thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong mua sắm, đấu thầu, sử dụng ngân sách, tài sản, kê khai và công khai bản kê khai tài sản; xây dựng và đôn đốc thực hiện Quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp tại Bộ Ngoại giao; tuyên truyền, giáo dục về PCTN, gắn với cuộc vận động “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng nhiều hình thức phong phú và thiết thực…

Nhờ thực hiện tốt các giải pháp nêu trên, công tác PCTN tại Bộ Ngoại giao thực sự đã phát huy được hiệu quả tích cực.

Vừa qua, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ đã kiện toàn Ban Chỉ đạo PCTN của Bộ, đồng thời thông qua Kế hoạch triển khai công tác PCTN của Bộ năm 2018 để làm cơ sở cho các đơn vị, các Cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài cụ thể hóa thành kế hoạch của mình và thực hiện trong năm 2018.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: KT

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đề nghị: Các cấp ủy Đảng, các đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo PCTN của Bộ, đặc biệt là các đồng chí thủ trưởng đơn vị nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm và gương mẫu, đi đầu trong công tác PCTN, trong đó lấy phòng ngừa là chính.

Các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về PCTN, đưa nội dung PCTN vào các buổi sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên môn của đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về công tác PCTN.

Phát huy dân chủ cơ sở, các tổ chức đoàn thể chủ động phát huy vai trò giám sát, phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng, lãng phí.

Các đơn vị chức năng, đặc biệt là Thanh tra Bộ, đơn vị thường trực của Ban Chỉ đạo PCTN, thường xuyên đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trong Bộ thực hiện tốt các quy định của pháp luật về PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Mỗi cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức Bộ Ngoại giao tiếp tục thực hiện đầy đủ các các quy định của Đảng, của pháp luật về PCTN và Quy tắc ứng xử của Bộ trong thực thi công vụ.

Lịch Tiếp Dân
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
Khiếu nại tố cáo
Footer THANHTRA
Skip to main content