Banner THANHTRA

Liên kết website

 
Trang chủ » Thông tin chỉ đạo, điều hành

Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản QPPL

(19/01/2018)

 Ngày 29/12/2017, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ký ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hoá, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ.

Kế hoạch này nhằm kịp thời phát hiện những mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của các văn bản hiện hành để sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc bãi bỏ, đình chỉ việc thi hành. Qua đó, kiến nghị cơ quan, người có thấm quyền xác định và xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, người đã ban hàn văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) trái pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Đồng thời, hệ thống hóa toàn bộ VBQPPL về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng (PCTN) do các cơ quan nhà nước ban hành còn hiệu lực đến ngày 30/11/2018.

Bên cạnh đó, công bố kết quả hệ thống hóa văn bản còn hiệu lực và các danh mục văn bản, ban hành Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ.

 

 Ảnh minh họa, nguồn thanhtra.com

 

Theo Kế hoạch này, Thanh tra Chính phủ sẽ rà soát, hệ thống hóa các VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ về thanh tra, giải quyết KNTC, tiếp công dân và PCTN, bao gồm:

- Luật, Nghị quyết của Quốc hội;

- Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quôc hội với Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước;

- Nghị định của Chính phủ, Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

- Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Cùng với đó, Thanh tra Chính phủ cũng kiểm tra các VBQPPL do Thanh tra Chính phủ ban hành và kiểm tra theo thẩm quyền đối với các VBQPPL có quy định liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ do các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, HĐND và UBND cấp tỉnh ban hành.

Cụ thể:

1. Về rà soát, hệ thống hóa VBQPPL

a) Tiến hành rà soát các VBQPPL trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ, gồm:

- Thu thập, lập phiếu rà soát, lập Hồ sơ rà soát và tập hợp VBQPPL do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành về thanh tra, giải quyết KNTC, tiếp công dân và PCTN trong thời gian từ tháng 11/2017 đến tháng 11/2018.

- Xây dựng báo cáo kết quả rà soát; tổ chức các cuộc họp, hội nghị để lấy ý kiến hoàn thiện Hồ sơ rà soát và Báo cáo kết quả rà soát.

b) Lập danh mục các VBQPPL theo các tiêu chí: Danh mục văn bản đầy đủ; danh mục văn bản còn hiệu lực; danh mục văn bản hết hiệu lực và đã bị bãi bỏ, thay thế; danh mục văn bản còn hiệu lực nhưng có mâu thuẫn, chồng chéo cần sửa đổi, bổ sung; danh mục văn bản ban hành sai thẩm quyền.

2. Về kiểm tra và xử lý VBQPPL

- Kiểm tra toàn bộ các VBQPPL do Thanh tra Chính phủ ban hành và các VBQPPL có quy định liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, HĐND và UBND cấp tỉnh ban hành nhằm phát hiện để xử lý những nội dung trái pháp luật của các VBQPPL hoặc yêu câu cơ quan đã ban hành văn bản kiểm tra, xử lý.  

- Trong trường hợp cần thiết, Thanh tra Chính phủ tiến hành kiểm tra VBQPPL thuộc thẩm quyền theo chuyên đề, địa bàn.

3. Về lập và công khai Báo cáo rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý VBQPPL

Dựa trên kết quả ở trên, Thanh tra Chính phủ tiến hành xây dựng Báo cáo kết quả rà soát, hệ thống hóa, kiếm tra và xử lý VBQPPL về thanh tra, giải quyết KNTC, tiêp công dân và PCTN. Báo cáo này được gửi cho Bộ Tư pháp và đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ, Báo Thanh tra và Tạp chí Thanh tra./.

Lịch Tiếp Dân
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
Khiếu nại tố cáo
Footer THANHTRA
Skip to main content