Số, ký hiệuTrích yếu/Ngày ban hành
327/QĐ-UBND Về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đại học Hà Nam. Ngày ban hành:31/03/10
5/CT-UBND Về việc tăng cường thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Ngày ban hành:31/03/10
7/2010/QĐ-UBND V/v phê duyệt kết quả phân loại khu vực đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và phân loại đường huyện Thanh Liêm năm 2010. Ngày ban hành:31/03/10
304/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban quản lý Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010 - 2014. Ngày ban hành:25/03/10
303/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân tỉnh Hà Nam. Ngày ban hành:25/03/10
297/QĐ-UBND Về việc thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Hà Nam.Ngày ban hành:23/03/10
286/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Nam lần thứ IX. Ngày ban hành:18/03/10
6/2010/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và đăng ký, quản lý cư trú. Ngày ban hành:15/03/10
272/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục Thú y. Ngày ban hành:12/03/10
267/QĐ-UBND Về việc Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục Chăn nuôi - Thuỷ sản.Ngày ban hành:12/03/10
  
12345678910...
Skip to main content