Số, ký hiệuTrích yếu/Ngày ban hành
13/2007/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.Ngày ban hành:14/12/07
11/2007/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007.Ngày ban hành:20/07/07
12/2007/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006.Ngày ban hành:20/07/07
  
Skip to main content