Số, ký hiệuTrích yếu/Ngày ban hành
10/2009/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. (Lý Nhân)Ngày ban hành:17/12/09
4/2009/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. (Lý Nhân)Ngày ban hành:16/07/09
7/2008/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. (Huyện Lý Nhân).Ngày ban hành:24/07/08
8/2007/NQ-HĐND Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008. Ngày ban hành:19/12/07
9/2007/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.Ngày ban hành:19/12/07
10/2007/NQ-HĐND V/v phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị năm 2008.Ngày ban hành:19/12/07
11/2007/NQ-HĐND Về việc quy hoạch xây dựng cụm Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Đồng Lý và cụm Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Nhân Mỹ. Ngày ban hành:19/12/07
12/2007/NQ-HĐND Về việc phân loại đơn vị hành chính cấp huyện.Ngày ban hành:19/12/07
6/2007/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007 huyện Lý Nhân.Ngày ban hành:12/07/07
  
Skip to main content