Số, ký hiệuTrích yếu/Ngày ban hành
8/2009/QĐ-UBND Ban hành Quy định về việc thu hút, tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức dự bị xã, phường, thị trấn. Ngày ban hành:11/03/09
1431/QĐ-UBND Về việc công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc giaNgày ban hành:27/11/08
1422/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hà NamNgày ban hành:17/11/08
1409/QĐ-UBND Về việc quy định mức trợ cấp, mức đóng góp đối với người bán dâm, người nghiện ma tuý vào chữa bệnh bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh Ngày ban hành:12/11/08
1411/QĐ-UBND Về việc quy định mức trợ cấp, mức trang cấp đối với đối tượng được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và đối tượng nuôi dưỡng ở cộng đồng Ngày ban hành:12/11/08
1371/QĐ-UBND V/v thành lập Ban tổ chức thực hiện lập quy hoạch thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá Ngày ban hành:07/11/08
1358/QĐ-UBND Về việc công nhận các trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I từ năm học 2008 - 2009 Ngày ban hành:04/11/08
1347/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Hội đồng sáng kiến tỉnhNgày ban hành:03/11/08
1309/QĐ-UBND Về việc thành lập Đoàn kiểm tra cấp tỉnh xét duyệt, công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001 - 2010 Ngày ban hành:27/10/08
1280/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Nam Ngày ban hành:20/10/08
  
123
Skip to main content