Số, ký hiệuTrích yếu/Ngày ban hành
529/VPUB-HCTC Về việc sử dụng phông chữ của bộ mã ký tự chữ Việt (phông chữ tiếng Việt Unicode) theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001.Ngày ban hành:07/11/08
  
Skip to main content