Chi tiết văn bản lấy ý kiến dự thảo:

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ

Ngày hết hạn: 05/04/2010
Một số nội dung còn có ý kiến khác nhau:
1. Về giới hạn quyền sở hữu trí tuệ (Điều 7) Có 02 loại ý kiến:
   + Ý kiến thứ nhất: đề nghị bổ sung vào khoản 1, Điều 7 nguyên tắc: "1. Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ chỉ được thực hiện quyền của mình trong phạm vi và thời hạn bảo hộ theo quy định của Luật này và không được làm tổn hại đến quyền sở hữu trí tuệ cùng tồn tại hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác. Chính phủ quy định giới hạn giữa các loại quyền sở hữu trí tuệ khác nhau được bảo hộ độc lập với nhau".
   +Ý kiến thứ hai: cho rằng bản thân khoản 2 Điều 7 Luật Sở hữu trí tuệ "Việc thực hiện quyền sở hữu trí tuệ không được xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác và không được vi phạm các quy định pháp luật liên quan" đã chứa đựng nội dung nêu trên. Việc bổ sung sẽ làm phức tạp vấn đề.
2. Về thời hạn bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan (Điều 27, 34) Dự thảo sửa đổi theo hướng kéo dài thời hạn bảo hộ quyền tác giả nhằm đảm bảo nguyên tắc đối xử tối huệ quốc vì Việt Nam đã là thành viên WTO và đảm bảo sự bình đẳng giữa công dân và pháp nhân Việt Nam với công dân và pháp nhân Hoa Kỳ cũng như công dân và pháp nhân các nước thành viên WTO.
3. Về thời hạn xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (Điều 119) Có 02 loại ý kiến:
   + Ý kiến thứ nhất: việc xử lý đơn đăng ký của cơ quan có thẩm quyền đang quá tải, không thể đáp ứng theo thời hạn quy định của Luật. Mặt khác, các nước trên thế giới cũng không đưa ra quy định về thời hạn này, vì vậy, cần bỏ quy định thời hạn xử lý đơn đăng ký;
   + Ý kiến thứ hai: việc bỏ thời hạn xử lý đơn đăng ký sẽ tạo sự khác biệt không dễ dàng được chấp nhận khi hệ thống pháp luật Việt Nam đều có quy định về thời hạn thực hiện các thủ tục hành chính nhà nước. Vì vậy, trước mắt nên giãn thời gian xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp.
4. Vai trò của cơ quan nhà nước về sở hữu trí tuệ trong hoạt động giám định sở hữu trí tuệ (Điều 201). Có 02 loại ý kiến:
   + Ý kiến thứ nhất: việc tham gia của các cơ quan nhà nước về sở hữu trí tuệ trong hoạt động giám định có thể sẽ không bảo đảm tính khách quan, độc lập của hoạt động này;
   + Ý kiến thứ hai: cần cho phép "Cơ quan nhà nước về sở hữu trí tuệ đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật này và pháp luật liên quan" được thực hiện hoạt động giám định về sở hữu trí tuệ.
Văn bản đính kèm: DuThaoLuatSHTT.DOC
Chưa có ý kiến nào của văn bàn này.
Họ và tên (*)  
Địa chỉ
Số điện thoại
Địa chỉ Email  
Tiêu đề (*)  
Nội dung (*)  
Đính kèm tài liệu  
Mã bảo vệ (*) Mã bảo vệLấy mã khác  
 

BackTrờ về trang trước
Skip to main content