Thứ tư, ngày 25/11/2020
hoạt động khuyến công
Hà Nam ban hành chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh - 22/10/2019

Khuyến công quốc gia năm 2018: Những bước tiến trong triển khai, thực hiện các hoạt động khuyến công - 29/05/2019
Để phù hợp với thực tiễn triển khai các hoạt động khuyến công, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho quản lý, tổ chức thực hiện và góp phần làm minh bạch chính sách, năm 2018 một số văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công đã được sửa đổi, bổ sung. Theo đó, một số quy định, hướng dẫn thực hiện hoạt động khuyến công đã được triển khai ngay và đem lại những kết quả đáng ghi nhận.
Khuyến công quốc gia năm 2018: Những bước tiến trong triển khai, thực hiện các hoạt động khuyến công - 29/05/2019

Để phù hợp với thực tiễn triển khai các hoạt động khuyến công, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho quản lý, tổ chức thực hiện và góp phần làm minh bạch chính sách, năm 2018 một số văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công đã được sửa đổi, bổ sung. Theo đó, một số quy định, hướng dẫn thực hiện hoạt động khuyến công đã được triển khai ngay và đem lại những kết quả đáng ghi nhận.
Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - 22/05/2019

Thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính Phủ về Khuyến công và quyết định số 1288/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia (KCQG) đến năm 2020, hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã triển khai hiệu quả bằng việc ban hành kịp thời các văn bản quy định về khuyến công, đồng thời, xây dựng các kế hoạch khuyến công hàng năm bám sát mục tiêu, nội dung của chương trình.
Đổi mới cách thức xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động khuyến công - 22/05/2019

Năm 2018, Cục Công Thương địa phương (Cục CTĐP) được giao 120 tỷ đồng kinh phí khuyến công quốc gia, thực hiện 262 đề án. Kết quả, Cục CTĐP đã hoàn thành 99,6% kế hoạch năm. Năm 2019, để hoàn thành và đạt hiệu quả cao nhiệm vụ được giao, Cục CTĐP thực hiện đổi mới cách thức xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động khuyến công, tập trung hỗ trợ có trọng tâm trọng điểm. Bản tin Khuyến công giới thiệu tới Bạn đọc những trao đổi của Cục trưởng Cục CTĐP Ngô Quang Trung về nội dung này.
Liên kết các trang khác
Thư viện ảnh
Skip to main content