Thứ tư, ngày 21/11/2018
Hoạt động công thương | công thương trung ương | công thương địa phương
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8/2018 - 05/09/2018

Tháng 8/2018, chỉ số sản xuất công nghiệp (HP) tăng 3,6% so với tháng trước. Trong đó, ngành khai khoáng tăng 0,8%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,8%; sản xuất và phân phối điện tăng 0,9%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,1%.
Chỉ số công nghiệp tháng 7/2018 tiếp tục đà tăng trưởng khá - 27/07/2018

Tháng 7, sản xuất công nghiệp của tỉnh tiếp tục đà tăng trưởng khá, chỉ số sản xuất công nghiệp (HP) ước tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 12,8% so với cùng tháng năm trước. Tính chung 7 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tính tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó ngành khai khoáng tăng 5,1%; công nghiệp chế biến chế tạo tăng 12,6%; sản xuất và phân phối điện tăng 12,6%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,2%...
Công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo tăng trưởng cao - 19/07/2018

Sau hai năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 8/4/2016 của Tỉnh uỷ về đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, tạo nền tảng phát triển công nghiệp với tốc độ cao và bền vững giai đoạn 2016-2025, giá trị sản xuất công nghiệp liên tục tăng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng phát triển công nghiệp và dịch vụ
Những khó khăn và giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hà Nam - 19/07/2018
Công nghiệp hỗ trợ có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của mỗi quốc gia, đặc biệt là ở những quốc gia đang phát triển như nước ta, đang đặt ra yêu cầu hình thành và phát triển một số ngành công nghiệp hiện đại, nhất là những ngành công nghiệp như sản xuất ô tô, xe máy; các sản phẩm điện, điện tử, điện lạnh,... Để đạt được yêu cầu đó, tất yếu phải thực hiện thành công việc nội địa hóa một cách cơ bản các ngành công nghiệp đó. Muốn vậy, phải phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ để các sản phẩm của nó thay thế dần, tiến tới thay thế hoàn toàn các sản phẩm nhập khẩu.
Bổ sung quy định bảo đảm chất lượng sản phẩm, hàng hóa - 19/07/2018

Ngày 15/5/2018, Chính phủ bản hành Nghị định số 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Liên kết các trang khác
Thư viện ảnh
Skip to main content