Thứ bảy, ngày 19/09/2020
Văn bản quy phạm pháp luật | Văn bản hoạt động Khuyến công | Văn bản hoạt động Xúc tiến thương mại | Văn bản khác
QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế xét công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Hà Nam - 07/08/2019
QUYẾT ĐỊNH V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 10/2010/QĐ-UB ngày 12/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam - 07/08/2019
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Hà Nam - 07/08/2019
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 - 2020 - 07/08/2019
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 - 2020 - 07/08/2019
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia - 07/08/2019
QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 72/2010/QĐ-TTG NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - 07/08/2019
THÔNG TƯ Hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia - 07/08/2019
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 - 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM - 07/08/2019
HỆ THỐNG Văn bản Quy phạm pháp luật về Khuyến công và Xúc tiến thương mại - 07/08/2019
Các tin, bài khác
- Quyết định số 1661/QĐ-UND ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 - 2020. - 13/04/2018
Liên kết các trang khác
Thư viện ảnh
Skip to main content