Thứ sáu, ngày 18/10/2019
hoạt động khuyến công
Khuyến công quốc gia năm 2018: Những bước tiến trong triển khai, thực hiện các hoạt động khuyến công
Để phù hợp với thực tiễn triển khai các hoạt động khuyến công, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho quản lý, tổ chức thực hiện và góp phần làm minh bạch chính sách, năm 2018 một số văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công đã được sửa đổi, bổ sung. Theo đó, một số quy định, hướng dẫn thực hiện hoạt động khuyến công đã được triển khai ngay và đem lại những kết quả đáng ghi nhận.
Khuyến công quốc gia năm 2018: Những bước tiến trong triển khai, thực hiện các hoạt động khuyến công - 29/05/2019
Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - 22/05/2019
Đổi mới cách thức xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động khuyến công - 22/05/2019
Tìm kiếm doanh nghiệp
Thư viện ảnh
Skip to main content