Thứ bảy, ngày 19/09/2020
Giới thiệu » Chức năng nhiệm vụ
Chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại Hà Nam - 13/04/2018

 


                       

      

 

                                                                      QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại Hà Nam

                            

                                                                                                                                               

                                                                                Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Vị trí pháp lý

1. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ (sau đây gọi tắt là Phòng) thuộc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nam là các đơn vị trực thuộc tổ chức bộ máy của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nam được quy định tại Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 6/6/2012 của UBND tỉnh Hà Nam về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương.

2. Các Phòng có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước cho Sở Công Thương về hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại; cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực khuyến công và xúc tiến thương mại theo quy định của pháp luật.

3. Phòng do Trưởng phòng phụ trách. Trưởng phòng thực hiện chức trách quản lý và điều hành mọi hoạt động chuyên môn, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về các hoạt động của phòng do mình phụ trách. Trưởng phòng có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng viên chức, nhân viên hợp đồng thuộc phòng theo vị trí việc làm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời quản lý viên chức, nhân viên trong phòng để làm cơ sở cho việc nhận xét đánh giá viên chức theo Quy chế Thi đua - Khen thưởng đã đề ra.

Điều 2. Chế độ báo cáo

Trưởng phòng có trách nhiệm tổ chức tổng hợp thông tin để thực hiện chế độ báo cáo thuộc trách nhiệm của phòng mình quản lý.

Trưởng phòng có trách nhiệm báo cáo Giám đốc và Phó giám đốc Trung tâm  phụ trách phòng về các hoạt động của phòng mình theo quy định: Định kỳ, đột xuất và theo yêu cầu.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm gồm:

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp .

2. Phòng Nghiệp vụ.

 

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ

 CỦA PHÒNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

 

          Điều 4. Phòng Hành chính - Tổng hợp

1. Chức năng          

Phòng Hành chính – Tổng hợp là phòng chuyên môn nghiệp vụ có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện các mặt công tác: Công tác quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ; Công tác kế toán, tài chính ngân sách; Công tác xây dựng kế hoạch, báo cáo; Công tác thi đua khen thưởng; Công tác văn thư, lưu trữ và công tác hành chính khác.

2. Nhiệm vụ

2. 1. Tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm quản lý sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế sự nghiệp và tuyển dụng, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên của Trung tâm.

2.2. Thực hiện chế độ tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Trung tâm theo quy định.

2.3. Lập kế hoạch phát triển dài hạn và hàng năm, xây dựng chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về các mặt hoạt động của Trung tâm.

2.4. Xây dựng dự toán ngân sách thực hiện công tác quản lý tài chính, tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ và thanh quyết toán kịp thời, đảm bảo thực hiện nghiêm túc chế độ, chính sách Nhà nước;

2.5. Xây dựng nội quy và quy chế làm việc của Trung tâm, quản lý tài sản công, thực hiện công tác văn thư lưu trữ, quản lý và sử dụng con dấu, in ấn tài liệu.

2.6. Lập kế hoạch và thực hiện việc mua sắm, tu bổ sửa chữa, kiểm kê, thanh lý tài sản của Trung tâm.

2.7. Tổ chức và thực hiện việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Trung tâm.

2.8. Thực hiện công tác thi đua - khen thưởng, thực hiện các chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc Trung tâm.

2.9. Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác được Giám đốc Trung tâm giao.

Điều 5. Phòng nghiệp vụ

1. Chức năng

Phòng nghiệp vụ là phòng chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện công tác khuyến công và xúc tiến thương mại.

2. Nhiệm vụ

2.1. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch và đề án khuyến công và xúc tiến thương mại.

2.2. Tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại tại địa phương.

2.3. Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, máy móc, trang thiết bị, khoa học công nghệ để thực hiện chương trình, đề án khuyến công và tham gia hoạt động khuyến công tự nguyện tại địa phương.

2.4. Tổ chức thực hiện các hoạt động và các chính sách về khuyến công bao gồm:

-  Tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề theo nhu cầu các cơ sở công nghiệp nông thôn để tạo việc làm và nâng cao tay nghề cho người lao động.

- Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp thông qua các hoạt động tư vấn, tập huấn, đào tạo, hội thảo, diễn đàn; thàm quan, khảo sát học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước. Hỗ trợ khởi sự, thành lập doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn. Hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm công nghiệp nông thôn.

- Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; xây dựng các mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn.

- Phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, thông qua tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Hỗ trợ tổ chức hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp nông thôn, hàng thủ công mỹ nghệ; hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ, triển lãm. Hỗ trợ xây dựng đăng ký thương hiệu và đầu tư các phòng trưng bày để giới thiệu quảng bá sản phẩm và các hoạt động xúc tiến thương mại khác.

- Tư vấn trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn trong việc: Lập dự án đầu tư, marketing; quản lý sản xuất - tài chính - kế toán - nhân lực; thành lập doanh nghiệp; liên doanh, liên kết trong sản xuất kinh doanh; thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; ứng dụng công nghệ - thiết bị mới. Tư vấn hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tiếp cận các chính sách ưu đãi đầu tư, chính sách đất đai, chính sách khoa học công nghệ, chính sách tài chính - tin dụng và các chính sách ưu đãi khác của Nhà nước.

- Cung cấp thông tin về các chính sách phát triển công nghiệp, khuyến công, thông tin thị trường, phổ biến kinh nghiệp, mô hình sản xuất kinh doanh điển hình, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, thông qua các hình thức: Xây dựng các chương trình truyền thanh, truyền hình; ấn phẩm; xuất bản các bản tin, ấn phẩm; xây dựng dữ liệu, trang thông thin điện tử; tờ rơi, tờ gấp và các hình thức thông tin đại chúng khác.

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ liên doanh liên kết, hợp tác kinh tế, phát triển các cụm công nghiệp và di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

- Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về khuyến công.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công: Xây dựng chương trình, tài liệu, đào tạo, tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về khuyến công; khảo sát, học tập kinh nghiệm về khuyến công, xây dựng, duy trì và phổ biến các cơ sở dữ liệu và trang thông tin điện tử về khuyến công, sản xuất sạch hơn; đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho trung tâm khuyến công, xây dựng và duy trì mạng lưới cộng tác viên khuyến công; kiểm tra, giám sát, hướng dẫn triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công.

2.5. Tổ chức thực hiện các hoạt động về xúc tiến thương mại, gồm:

- Tổ chức các hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo trong tỉnh và tổ chức các đoàn doanh nghiệp trong tỉnh tham gia các hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo về thương mại trong nước và quốc tế.

-  Tổ chức, phối hợp tổ chức đào tạo bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn về thương mại, xúc tiến thương mại nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, các cá nhân, tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh.

-  Tổ chức thực hiện, hỗ trợ các đoàn doanh nghiệp đi khảo sát thị trường, học tập kinh nghiệm, mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Cung cấp các dịch vụ công cho các doanh nghiệp tại địa phương như: dịch vụ tư vấn kinh doanh, dịch vụ cung cấp thông tin...

 - Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt Nam. Tổ chức duy trì đầu tư các phòng trưng bày để giới thiệu quảng bá sản phẩm và các hoạt động xúc tiến thương mại khác.

- Tổ chức Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, tháng khuyến mại, tuần khuyến mại trên địa bàn tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm.

2.6. Biên tập tin, bài, tuyên truyền về chương tình, đề án và các chính sách, văn bản pháp luật về khuyến công và xúc tiến thương mại.

2.7. Thực hiện chế độ báo cáo về khuyến công và xúc tiến thương mại và các hoạt động khác khi được Giám đốc Trung tâm phân công.

 

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Tổ chức thực hiện

Các ông (bà) Trưởng  các phòng Hành chính - Tổng hợp; phòng Nghiệp vụ thuộc Trung tâm chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

- Căn cứ vào vị trí công tác của từng người, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, viên chức, nhân viên thuộc phòng và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Chuẩn bị nội dung và báo cáo trước Lãnh đạo Trung tâm về công việc đã thực hiện, đề ra phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình thực hiện, nếu có những nội dung không còn phù hợp, các phòng đề xuất kiến nghị với Lãnh đạo Trung tâm để xin ý kiến và Lãnh đạo Trung tâm sẽ xem xét, quyết định điều chỉnh./.

 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Mạnh Hà

 

Tin, bài mới hơn
Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại Hà Nam - 13/04/2018
Liên kết các trang khác
Thư viện ảnh
Skip to main content