Thứ năm, ngày 29/10/2020
Văn bản quy phạm pháp luật » Văn bản hoạt động Khuyến công
- Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế xét công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Hà Nam - 09/04/2018

 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v ban hành Quy chế xét công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Hà Nam

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005; Nghị định 134/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn; Thông tư số 01/2007/TT-BCN ngày 11 tháng 01 năm 2007 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hà Nam (tại Tờ trình số 137/TTr-SCT ngày 02 tháng 4 năm 2010),

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế xét công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Hà Nam”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 209/2004/QĐ-UBND ngày 9 tháng 02 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận danh hiệu và một số chế độ ưu đãi đối với thợ giỏi, nghệ nhân, người có công đưa nghề mới về tỉnh Hà Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn, thủ trưởng các đơn vị, cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

 CHỦ TỊCH

Trần Xuân Lộc

 


QUY CHẾ

Xét công nhận danh hiệu

Nghệ nhân, thợ giỏi  ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Hà Nam

(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND

ngày 12 tháng 4 năm 2010  của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

 
 

 

 

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

1. Quy chế này quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét công nhận danh hiệu: “Nghệ nhân ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Hà Nam” và “Thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Hà Nam” (sau đây gọi tắt là Nghệ nhân tỉnh Hà Nam và Thợ giỏi tỉnh Hà Nam) và một số chế độ khuyến khích đối với người được công nhận nghệ nhân, thợ giỏi.

2. Người được công nhận nghệ nhân, thợ giỏi tỉnh Hà Nam có hộ khẩu thường trú tại Hà Nam, đang tham gia hoạt động sản xuất trong ngành thủ công mỹ nghệ.

Điều 2. Mục đích công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi tỉnh Hà Nam 

Danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi do UBND tỉnh Hà Nam công nhận, nhằm ghi nhận, biểu dương và tôn vinh công lao đóng góp của những nghệ nhân, thợ giỏi đang cống hiến tài năng, trí tuệ, sức lực cho việc khôi phục, gìn giữ và phát triển ngành nghề, làng nghề trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Điều 3. Nguyên tắc xét công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi

1. Danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi chỉ xét công nhận một lần cho một người, không có hình thức truy tặng.

2. Người được công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi phải là người thợ giỏi tiêu biểu, hội tụ đủ phẩm chất “có đức, có tài và có công” trong hoạt động nghề nghiệp và đối với xã hội.

3. Việc xét công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi do Hội đồng thẩm định và xét công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi (sau đây gọi tắt là Hội đồng), thẩm định và xét chọn hồ sơ, trình UBND tỉnh quyết định.

 

Chương  II

TIÊU CHUẨN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC

XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU NGHỆ NHÂN, THỢ GIỎI

 

Điều 4. Tiêu chuẩn

1. Tiêu chuẩn xét công nhận danh hiệu: “Nghệ nhân tỉnh Hà Nam”

1.1. Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; Có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, gương mẫu, thực sự là tấm gương tiêu biểu cho mọi người và đồng nghiệp noi theo.

1.2. Là thợ giỏi tiêu biểu xuất sắc được đồng nghiệp thừa nhận, có thâm niên trong nghề tối thiểu 10 năm, đã được công nhận danh hiệu thợ giỏi cấp tỉnh từ 5 năm trở lên; có trình độ kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp điêu luyện, sáng tác, thiết kế được ít nhất 5 mẫu sản phẩm đạt trình độ nghệ thuật cao mà người thợ lành nghề khác không làm được, trực tiếp làm ra ít nhất 10 tác phẩm có giá trị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật, đáp ứng được một trong các yêu cầu sau:

a) Sản phẩm, tác phẩm đạt giải thưởng vàng, bạc, đồng hoặc tương đương tại các hội chợ triển lãm quốc gia hoặc quốc tế; đạt giải nhất, nhì tại các cuộc thi sản phẩm thủ công do các cơ quan, đơn vị, hiệp hội nghề tổ chức;

b) Sản phẩm, tác phẩm được chọn trưng bày trong các Bảo tàng, công trình văn hóa, phục chế di tích lịch sử;

c) Sản phẩm, tác phẩm được chọn làm mẫu phục vụ công tác giảng dạy tại các trường mỹ thuật, đào tạo nghề;

1.3. Có thành tích trong việc giữ gìn và phát triển nghề; tham gia đào tạo truyền nghề cho tối thiểu 100 người.

1.4. Những người do đặc thù của nghề, chưa đủ tiêu chuẩn về đào tạo truyền nghề đủ số người, hay chưa đủ thâm niên nghề theo quy định, vẫn được xem xét công nhận danh hiệu nghệ nhân.

2. Tiêu chuẩn xét công nhận danh hiệu: “Thợ giỏi tỉnh Hà Nam”

Thợ giỏi tỉnh Hà Nam phải đạt tiêu chuẩn như điểm 1.1 khoản 1 điều 4 Quy chế này và đảm bảo:

2.1. Là thợ lành nghề, làm việc có năng suất, chất lượng cao, có trình độ kỹ năng, kỹ sảo nghề nghiệp giỏi, có thâm niên trong nghề tối thiểu là 5 năm, có khả năng sáng tác mẫu mã đạt trình độ cao mà người thợ bình thường khác không làm được. Trực tiếp làm ra ít nhất 3 sản phẩm đạt giải trong các cuộc thi tay nghề thợ giỏi trong nước hoặc ngoài nước;

 Những người không có điều kiện tham gia thi tay nghề, thợ giỏi thì phải có ít nhất 03 sản phẩm đạt trình độ kỹ thuật cao được thẩm định và được tập thể cùng làm việc nhiều năm ở cơ sở nhất  trí suy tôn;

2.2. Có thành tích trong việc gìn giữ và phát triển nghề; tham gia đào tạo truyền nghề cho tối thiểu là 50 người;

2.3. Những người do đặc thù của nghề, chưa đủ tiêu chuẩn về đào tạo truyền nghề đủ số người, hay chưa đủ thâm niên nghề theo quy định, vẫn được xem xét công nhận danh hiệu thợ giỏi.

Điều 5. Trình tự, thủ tục, thời gian xét công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi

1. Các cá nhân đang hoạt động trong ngành thủ công mỹ nghệ đối chiếu tiêu chuẩn tại Điều 4 Quy chế này, xét thấy đủ điều kiện, kê khai hồ sơ theo Điều 6 (trừ khoản 4, 5, 6) Quy chế này và nộp hồ sơ tại UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú (sau đây gọi tắt là UBND cấp xã).

2. UBND cấp xã hướng dẫn kê khai hồ sơ, xem xét, xác nhận hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ cá nhân, tổng hợp và gửi UBND huyện, thành phố (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện): Danh sách đề nghị xét công nhận, kèm theo các bộ hồ sơ cá nhân.

3. UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, tổng hợp và gửi Sở Công Thương trước ngày 30 tháng 6 của năm xét công nhận gồm: Công văn đề nghị xét công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi tỉnh Hà Nam, danh sách đề nghị xét công nhận và kèm theo các bộ hồ sơ cá nhân.

4. Sở Công Thương phối hợp với UBND cấp huyện thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế.

5. Hội đồng xét công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi do UBND tỉnh quyết định thành lập, tổ chức xét chọn danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi trình UBND tỉnh quyết định.

6. UBND tỉnh tổ chức xét công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi tỉnh Hà Nam định kỳ hai năm/một lần.

(Thời gian xét công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi tỉnh Hà Nam hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm xét công nhận).

Điều 6. Hồ sơ xét công nhận danh hiệu  nghệ nhân, thợ giỏi:

1. Hồ sơ cá nhân được lập thành 4 bộ, gồm:

a) Đơn đề nghị xét công nhận danh hiệu;

b) Sơ yếu lý lịch của người đề nghị xét công nhận (có dán ảnh và xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú về việc chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương);

c) Bảng liệt kê các sản phẩm, tác phẩm nghệ thuật cao, có giá trị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật (kèm đĩa CD chứa các file ảnh sản phẩm, tác phẩm và các tài liệu chứng minh nguồn gốc liên quan);

 d) Các bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận, huy chương, giải thưởng đạt được trong các cuộc thi, triển lãm, hội chợ trong nước hoặc quốc tế, kèm theo ảnh chụp các sản phẩm đoạt giải (nếu có); (Có từ 01 đến 02 sản phẩm để báo cáo trước Hội đồng).

2. Hồ sơ UBND cấp xã đề nghị xét phong tặng Nghệ nhân, Thợ giỏi gửi UBND cấp huyện mỗi loại 4 bộ gồm: Danh sách đề nghị xét công nhận danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi tỉnh Hà Nam kèm theo các Hồ sơ cá nhân.

3. Hồ sơ UBND cấp huyện đề nghị xét công nhận Nghệ nhân, Thợ giỏi gửi UBND tỉnh (qua Sở Công thương); mỗi loại 3 bộ gồm: Công văn, Danh sách đề nghị xét công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi tỉnh Hà Nam, kèm theo các bộ hồ sơ cá nhân.

Điều 7. Hội đồng thẩm định và xét chọn công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi

1. Hội đồng gồm các nhà quản lý có uy tín, chuyên môn phù hợp và các chuyên gia kỹ - mỹ thuật ngành thủ công mỹ nghệ, am hiểu lĩnh vực xem xét của Hội đồng. Thành phần Hội đồng do Giám đốc Sở Công Thương đề nghị.

Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng có thể tổ chức mời và lấy ý kiến tư vấn của các nghệ nhân có uy tín về lĩnh vực cần xem xét của Hội đồng.

2. Hội đồng hoạt động theo nguyên tắc sau :

a) Hội đồng chỉ xem xét các hồ sơ cá nhân đã được UBND cấp xã, UBND cấp huyện đề nghị;

b) Hội đồng không xem xét các trường hợp: Hồ sơ kê khai không đúng mẫu, không đủ hồ sơ hoặc nộp chậm thời hạn quy định;

c) Kỳ họp của Hội đồng phải có ít nhất 3/4 số thành viên Hội đồng tham dự, trong đó có Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng;

d) Mỗi thành viên Hội đồng có trách nhiệm nghiên cứu, xem xét, lựa chọn các cá nhân đạt tiêu chuẩn để bỏ phiếu tín nhiệm; Hội đồng đánh  giá theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và thực hiện công bằng, dân chủ, khách quan;

e) Người được Hội đồng đề nghị công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi tỉnh Hà Nam phải đạt ít nhất 3/4 số phiếu đề nghị trên tổng số thành viên Hội đồng tham dự;

g) Hội đồng thông báo công khai kết quả xét chọn trên phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến dư luận trong 07 ngày làm việc, nếu không có ý kiến khác, Hội đồng trình UBND tỉnh phê duyệt công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi.

Điều 8. Giải quyết khiếu nại

Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét chọn danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi tỉnh Hà Nam. Đơn khiếu nại gửi về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Hội đồng và UBND tỉnh xem xét giải quyết theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo.

 

Chương III

QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM

CỦA NGHỆ NHÂN, THỢ GIỎI TỈNH HÀ NAM

 

Điều 9. Quyền lợi

1. Quyền lợi đối với nghệ nhân:

a) Được UBND tỉnh cấp Bằng chứng nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Hà Nam” kèm theo tiền thưởng là 05 triệu đồng và biểu trưng;

b) Được đề nghị Hội đồng cấp Trung ương xem xét công nhận danh hiệu nghệ nhân cấp nhà nước (nếu đáp ứng đủ điều kiện);

c) Được hỗ trợ kinh phí đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ đối với những sản phẩm làm ra theo pháp luật hiện hành;

d) Được tổ chức truyền, dạy nghề trực tiếp và thu tiền học phí của các học viên trên nguyên tắc thỏa thuận theo quy định của pháp luật; được miễn các loại thuế trong hoạt động truyền và dạy nghề, thuế thu nhập khi chuyển nhượng mẫu mã sáng tác cho đơn vị, cá nhân sản xuất;

e) Được hỗ trợ kinh phí thực hiện các đề án đào tạo nghề, truyền nghề, hoạt động nghiên cứu, thiết kế, cải tiến mẫu mã sản phẩm, đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành, đa dạng hóa sản phẩm, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, theo chương trình hỗ trợ phát triển nghề và làng nghề, chương trình khuyến công được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

g) Được hỗ trợ 100% kinh phí tập huấn trong nước theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

h) Được tham gia trưng bày giới thiệu miễn phí các sản phẩm do chính nghệ nhân làm ra khi tham gia hội chợ triển lãm trong nước và quốc tế theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Được hỗ trợ 50% kinh phí ăn nghỉ, thuê phương tiện đi lại khi tham gia hội chợ triển lãm ở nước ngoài theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Quyền lợi đối với thợ giỏi

a)  Được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Hà Nam” kèm theo tiền thưởng là 02 triệu đồng và biểu trưng;

b) Được UBND tỉnh xem xét công nhận danh hiệu nghệ nhân cấp tỉnh (nếu đủ điều kiện);

c) Được tổ chức truyền, dạy nghề trực tiếp và thu tiền học phí của các học viên trên nguyên tắc thỏa thuận theo quy định của pháp luật; được miễn các loại thuế trong hoạt động truyền và dạy nghề;

d) Được hỗ trợ kinh phí thực hiện các đề án đào tạo nghề, truyền nghề, hoạt động nghiên cứu, thiết kế, cải tiến mẫu mã sản phẩm, đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành, đa dạng hóa sản phẩm, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, theo chương trình hỗ trợ phát triển nghề và làng nghề, chương trình khuyến công được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

e) Được tham gia trưng bày giới thiệu miễn phí các sản phẩm do chính thợ giỏi làm ra khi tham gia hội chợ triển lãm trong nước theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

g) Được hỗ trợ 50% kinh phí tập huấn trong nước theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 10. Trách nhiệm

1. Tích cực tham gia đào tạo nghề, truyền nghề, phát triển nghề;

2. Cung cấp tài liệu, phổ biến kinh nghiệm sản xuất; tích cực nghiên cứu cải tiến mẫu mã sản phẩm, đầu tư công nghệ sản xuất mới nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm năng lượng, hạ giá thành sản phẩm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường;

3. Tích cực nghiên cứu giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa nghề truyền thống của dân tộc;

4. Hưởng ứng tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm mới tại các hội chợ triển lãm trong nước và quốc tế hàng năm.

 

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 11. Phân công trách nhiệm

1. Sở Công Thương

- Là cơ quan Thường trực Hội đồng, làm đầu mối tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị xét công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi;

- Xây dựng kế hoạch: bồi dưỡng, nâng cao kiến thức kỹ thuật, mỹ thuật cho các nghệ nhân, thợ giỏi; tổ chức các cuộc thi thợ giỏi để lựa chọn tạo dựng lớp nghệ nhân kế cận; tổ chức hội chợ triển lãm sản phẩm thủ công mỹ nghệ thường niên; tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm phát triển mẫu mã sản phẩm cho các nghệ nhân, thợ giỏi;

- Xây dựng kế hoạch tài chính phục vụ hoạt động xét chọn, công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi và các quyền lợi, chế độ của nghệ nhân, thợ giỏi hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Giới thiệu danh sách thành viên Hội đồng xét công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi trình UBND tỉnh quyết định;

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện triển khai tổ chức thực hiện việc xét công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi;

- Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Quy chế này.

2. Sở Tài Chính

Đảm bảo kinh  phí cho công tác xét chọn công nhân danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi và giải quyết các chế độ chính sách của nghệ nhân, thợ giỏi theo Quy chế này.

3. Các Sở, ban, ngành liên quan

 Có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương tuyên truyền, hướng dẫn, giải quyết chế độ của nghệ nhân, thợ giỏi theo Quy chế này.

4. UBND cấp huyện

 Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra UBND cấp xã trong việc tuyên truyền, phổ biến Quy chế, hướng dẫn kê khai hồ sơ. Tiếp nhận hồ  sơ của UBND cấp xã, kiểm tra sự đầy đủ và hợp thức của các bộ hồ sơ; tổng hợp, hoàn thành hồ sơ theo quy định gửi Sở Công Thương.

5. UBND cấp xã

 Hướng dẫn kê khai hồ sơ đăng ký, xem xét, xác nhận hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký; tổng hợp, hoàn thành hồ sơ theo quy định, gửi UBND cấp huyện.

6. Các hội nghề nghiệp

 Có trách nhiệm tuyên truyền tới các hội viên (xét thấy đủ điều kiện) kê khai hồ sơ cá nhân; phối hợp với UBND các cấp lựa chọn, giới thiệu người đủ tiêu chuẩn đề nghị xét công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi tỉnh Hà Nam.

Điều 12. Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức hội nghề nghiệp chịu trách nhiệm về nội dung xác nhận hồ sơ. Cá nhân đăng ký xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi chịu trách nhiệm về tính đúng đắn trong hồ sơ kê khai.

Trường hợp phát hiện có hành vi khai man, bị tước danh hiệu và tùy thuộc mức độ vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện Quy chế này nếu có vướng mắc hoặc cần điều chỉnh, bổ sung, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, tổ  chức và cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

         

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

Trần Xuân Lộc

 

 

Tin, bài mới hơn
THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia - 07/08/2019
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN LẬP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG - 07/08/2019
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU - 07/08/2019
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 26/2014/TT-BCT NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU - 07/08/2019
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương - 07/08/2019
Hệ thống văn bản chung về khuyến công - 07/08/2019
- Quyết định số 843/QĐ-UND ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Chương trình Khuyến công tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 - 2020. - 13/04/2018
- Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy chế xét công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Hà Nam. - 12/04/2018
Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Hà Nam. - 12/04/2018
- Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh Hà Nam. - 09/04/2018
Các tin, bài khác
- Thông tư số 20/2017/TT-BCT ngày 29/9/2017 của Bộ Công Thương - 09/04/2018
- Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương ban hành Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. - 09/04/2018
- Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/02/2014 của Bộ Tài Chính và Bộ Công Thương về hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương. - 02/04/2018
- Thông tư số 36/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 27/12/2013 Quy định về việc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia. - 02/04/2018
- Thông tư số 46/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 28/12/2012 Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công - 02/04/2018
- Quyết định 1288/QĐ-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Khuyến công Quốc gia đến năm 2020. - 02/04/2018
- Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Về khuyến công - 09/04/2018
Liên kết các trang khác
Thư viện ảnh
Skip to main content