Thứ bảy, ngày 19/09/2020
hoạt động khuyến công
Triển khai thực hiện kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2018 và hướng dẫn xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2019 - 27/06/2018

Nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch khuyến công quốc gia (KCQG) năm 2018 và định hướng xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2019, ngày 11/5/2018, Cục Công Thương địa phương (CTĐP) đã có công văn số 336/CTĐP-QLKC gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức dịch vụ khuyến công về việc thực hiện kế hoạch KCQG năm 2018 và xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2019.

           Tình hình thực hiện kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2018

          Ngay sau khi được giao nhiệm vụ, các đơn vị, tổ chức khuyến công đã nhanh chóng phối hợp với đơn vị thụ hưởng triển khai các đề án theo tiến độ đề ra. Bên cạnh đó, với sự tham gia tích cực của nhiều địa phương trong việc triển khai; sự đổi mới trong công tác xây dựng kế hoạch và thực hiện các đề án KCQG, nhất là đối với việc thực hiện các đề án KCQG điểm giai đoạn 2018-2020, hoạt động KCQG trên cả nước thời gian qua đã có nhiều chuyển biến, ngày càng đóng góp tích cực và khẳng định vai trò quan trọng vào phát triển kinh tế nông thôn.

          Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch KCQG năm 2018, triển khai Chương trình  hành động của ngành Công Thương về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ, Cục CTĐP đã có Công văn số 336/CTĐP-QLKC gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức dịch vụ khuyến công về việc thực hiện kế hoạch KCQG năm 2018.

          Theo đó, Cục CTĐP đề nghị, đối với các đề án KCQG năm 2018 đã ký kết hợp đồng, Sở Công Thương các địa phương tổ chức theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện đề án đảm bảo đúng tiến độ, quy định và nội dung hợp đồng; tổ chức nghiệm thu cơ sở, kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí KCQG thực hiện trên địa bàn đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích và đúng các quy định hiện hành. Đối với các đề án đủ điều kiện ký hợp nhưng do phải xây dựng kế hoạch triển khai hoặc tổ chức lựa chọn nhà thầu, các đơn vị thực hiện chú ý đảm bảo tiến độ, đúng quy định của Luật Đấu thầu và các quy định liên quan gửi về Cục CTĐP để ký hợp đồng. Đối với các đề án chưa ký hợp đồng, đề nghị đơn vị thực hiện khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để ký hợp đồng; trường hợp các đề án đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 4768/QĐ-BCT cần điều chỉnh, bổ sung hoặc ngừng triển khai phải có văn bản gửi Cục CTĐP theo quy định trước ngày 31/5/2018.

                                                                 

                                                                                       ( Cán bộ kiểm tra máy móc thiết bị )

          Xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2019

          Nội dung công văn số 336/CTĐP-QLKC của Cục CTĐP cũng nhấn mạnh về công tác xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2019. Theo đó, đề nghị Sở Công Thương, tổ chức dịch vụ khuyến công các địa phương, đơn vị cần tập trung bám sát tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1288/QĐ-TTg, hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Thông tư số 36/2013/TT-BCT để thực hiện mục tiêu đẩy mạnh toàn diện cách thức xây dựng kế hoạch các hoạt động KCQG trong năm 2019, theo hướng tập trung khảo sát, xây dựng kế hoạch, huy động và sử dụng các nguồn lực có hiệu quả để hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; hỗ trợ các ngành nghề, sản phẩm tiêu biểu phù hợp với tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của từng địa phương.

          Đối với kế hoạch KCQG, các nội dung hoạt động khuyến công được định hướng tập trung cho năm 2019 gồm: Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến; hỗ trợ các hoạt động tư vấn nhằm nâng cao năng lực quản lý sản xuất - tài chính - kế toán - nhân lực và năng lực quản lý dooanh nghiệp; hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp (CCN). Hạn chế nội dung mà các chương trình khác đang triển khai như: Hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề; tổ chức hội nghị, hội thảo, hỗ trợ tham gia hội chợ, triển lãm trong nước; phát triển công nghiệp hỗ trợ...

          Để khắc phục và giảm mạnh việc khảo sát, xây dựng các đề án dàn trải, phân tán, nhỏ lẻ, hiệu quả thấp, trên cơ sở các văn bản quy định về khuyến công gồm Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 1288/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 46/2012/TT-BCT, Thông tư số 20/2017/TT-BCT và Thông tư số 36/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương, quy định hiện hành của Bộ Tài chính về hướng dẫn trình tự lập, quản lý và sử dụng kinh phí KCQG và các văn bản liên quan khác, các địa phương, đơn vị tiến hành khảo sát, tập trung xây dựng đề án KCQG điểm, đề án KCQG nhóm, đề án hồ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đạt cấp khu vực, cấp quốc gia đảm bảo có sự liên kết, có tác động lan tỏa, tập trung vào ngành nghề sản xuất các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của quốc gia, vùng, địa phương hoặc trên một địa bàn cụ thể tại địa phương.

          Đề án cần được lập đúng quy định tại Điều 5 Thông tư số 36/2013/TT-BCT, các hướng dẫn chi tiết về cách xây dựng và lập dự toán kinh phí KCGQ tại công văn số 336/CTĐP-QLKC; Báo cáo đăng ký kế hoạch gồm báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện công tác khuyến công năm 2017, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch khuyến công của 6 tháng đầu năm và dự kiến kết quả thực hiện cả năm 2018, mục tiêu và định hướng công tác khuyến công của năm 2019 và biểu tổng hợp các đề án KCGQ theo Mẫu số 2 Phụ lục 1 của Thông tư số 36/2013/TT-BCT kèm theo hồ sơ các đề án KCGQ gửi về Cục CTĐP trước ngày 15/6/2018.

 

          Đối với công tác xây dựng kế hoạch kinh phí khuyến công địa phương, các Sở Công Thương căn cứ vào yêu cầu, điều kiện thực tế tại địa phương để xem xét, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về nội dung hoạt động khuyến công địa phương cần định hướng để xây dựng kế hoạch khuyến công địa phương trong năm 2019./.

Tin, bài mới hơn
HỖ TRỢ MÁY NHUỘM CAO ÁP TRONG DÂY TRUYỀN NHUỘM VẢI - 27/07/2018
Động lực cho làng nghề thủ công mỹ nghệ phát triển - 27/07/2018
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP - 19/07/2018
Kết quả và một số tồn tại trong thực hiện xử lý cụm công nghiệp - 19/07/2018
HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG – XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI GÓP PHẦN THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG - 18/07/2018
Tích cực triển khai các hoạt động khuyến công - 18/07/2018
Hướng đi mới của hoạt động khuyến công quốc gia - 28/06/2018
Hoạt động khuyến công: Hướng tới hỗ trợ trọng tâm, trọng điểm - 27/06/2018
Những điểm mới trong Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia - 27/06/2018
Nhiều điểm mới trong Thông tư số 28/2018/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công - 27/06/2018
Các tin, bài khác
Hỗ trợ ứng dụng máy móc trong sản xuất hàng may mặc xuất khẩu - 05/07/2017
Hỗ trợ ứng dụng máy móc trong sản xuất than sạch - 05/07/2017
Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ thương mại khu vực Đồng bằng Sông Hồng – Ninh Bình 2017 - 03/03/2017
Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ Công thương khu vực Tây Bắc – Yên Bái năm 2017 - 01/03/2017
Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ Hùng Vương năm 2017 - 01/03/2017
MỜI DOANH NGHIỆP THAM GIA HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ NĂM 2016 - 27/09/2016
MỜI DOANH NGHIỆP THAM GIA HỘI CHỢ HÀNG CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU KHU VỰC PHÍA BẮC – NINH BÌNH NĂM 2016 - 27/09/2016
Mời tham gia Chương trình "Quảng bá thương hiệu đặc sản vùng, miền Việt Nam tiêu thụ tại Hà Nội" - 12/08/2014
Mời tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Festival Huế 2014 - 04/04/2014
Mời tham gia Hội chợ Thương mại Lạng Sơn 2014 - 03/04/2014
Liên kết các trang khác
Thư viện ảnh
Skip to main content