Thứ bảy, ngày 19/09/2020
hoạt động khuyến công
Nhiều điểm mới trong Thông tư số 28/2018/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công - 27/06/2018

Nhiều thay đổi nhằm tăng hiệu quả hoạt động khuyến công Những năm qua, hoạt động khuyến công trên cả nước đã góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển công nghiệp nông thôn. Nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả của hoạt động khuyến công, việc bổ sung sửa đổi quy chế chính sách để thông nhất với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, phù hợp với thực tiễn triển khai và đáp ứng với yêu cầu phát triển, là một trong những giải pháp luôn được các cơ quan quản lý coi trọng. Ngày 28/3/2018, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 28/2018/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công. Thông tư có hiệu lực từ ngày 11/5/2018, thay thế Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT.

               Thông tư số 28/2018/TT-BTC quy định nguyên tắc sử dụng kinh phí khuyến công, như sau: Kinh phí khuyến công quốc gia (KCQG) đảm bảo chi cho những hoạt động khuyến công do Bộ Công Thương quản lý và tổ chức thực hiện đối với hoạt động khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn (CNNT) có quy mô vùng, miền, quốc gia; các đề án KCQG điểm có tác động lan tỏa, thúc đẩy sự phát triển CNNT. Kinh phí khuyến công địa phương bảo đảm chi cho những hoạt động khuyến công do Ủy ban nhân dân các cấp quản lý và tổ chức thực hiện đối với hoạt động khuyến khích phát triển CNNT có ý nghĩa trong tỉnh phù hợp với chiến lược, quy hoạch của tỉnh. Đề án, nhiệm vụ khuyến công thực hiện theo phương thức xét chọn hoặc đấu thầu theo quy định hiện hành.

Về nội dung và mức chi đối với các hoạt động khuyến công, bên cạnh giữ nguyên những nội dung và mức chi còn phù hợp; Thông tư số 28/2018/TT-BTC đã sửa đổi việc áp dụng một số nội dung chi theo như quy định hiện hành; đồng thời quy định cụ thể, bổ sung và nâng mức chi một số nội dung, như: Chi hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, bao gồm: Thay thế nguyên, nhiên, vật liệu; đổi mới máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ; đào tạo nâng cao năng lực quản lý; đào tạo nâng cao trình độ tay nghề công nhân; tiêu thụ sản phẩm; hoàn chỉnh tài liệu về quy trình công nghệ, quy trình sản xuất phục vụ cho việc trình diễn kỹ thuật. Mức hỗ trợ tối đa 30% chi phí nhưng không quá 500 triệu đồng/ mô hình.

Chi hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, mức hỗ trợ tối đa 30% chi phí nhưng không quá 1.000 triệu đồng/ mô hình.

Chi hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp. Mức hỗ trợ tối đa 50% chi phí nhưng không quá 300 triệu đồng/cơ sở. Trường hợp chi hỗ trợ dây chuyền công nghệ thì mức hỗ trợ tối đa không quá 1,5 lần mức độ hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

Chi tổ chức bình chọn, trao giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, quốc gia. Mức hỗ trợ tối đa không quá 200 triệu đồng/lần đối với cấp khu vực và 400 triệu đồng/lần đối với cấp quốc gia.

Chi hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp, gồm: San lấp mặt bằng, đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp nước, thoát nước, hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp. Mức hỗ trợ không quá 6.000 triệu đồng/cụm công nghiệp.

Chi tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo, gồm: Chi đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động áp dụng theo Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính; chi đào tạo thợ giỏi, nghệ nhân tiểu thủ công nghiệp để duy trì, phát triển nghề và hình thành đội ngũ giảng viên phục vụ chương trình đào tạo nghề, nâng cao tay nghề, truyền nghề ở nông thôn. Mức  chi theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chi thù lao cho cộng tác viên khuyến công. Cộng tác viên khuyến công: Mức chi thù lao cho cộng tác viên khuyến công tối đa không quá 1,0 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

Chi hỗ trợ các phòng trưng bày để giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại Trung tâm KCQG ở các vùng và cơ sở CNNT: Chi phí mua sắm ban đầu trang thiết bị dụng cụ quản lý ban đầu trang thiết bị, dụng cụ quản lý dùng để trưng bày. Mức hỗ trợ tối đa không quá 500 triệu đồng/phòng trưng bày. Hỗ trợ tối đa không quá 70 triệu đồng/phòng trưng bày cho cơ sở CNNT có sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia và hỗ trợ tối đa không quá 50 triệu đồng/phòng trưng bày cho cơ sở CNNT có sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực mua sắm ban đầu trang thiết bị, dụng cụ quản lý dụng để trưng bày.

 

Đối với tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ KCQG. Đơn vị triển khai thực hiện đề án khuyến công được chi tối đa 3% dự toán đề án khuyến công cho công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, chi khác (nếu có).

Tin, bài mới hơn
HỖ TRỢ MÁY LIÊN HỢP NISINO TRONG SẢN XUẤT ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ - 27/07/2018
HỖ TRỢ MÁY NHUỘM CAO ÁP TRONG DÂY TRUYỀN NHUỘM VẢI - 27/07/2018
Động lực cho làng nghề thủ công mỹ nghệ phát triển - 27/07/2018
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP - 19/07/2018
Kết quả và một số tồn tại trong thực hiện xử lý cụm công nghiệp - 19/07/2018
HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG – XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI GÓP PHẦN THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG - 18/07/2018
Tích cực triển khai các hoạt động khuyến công - 18/07/2018
Hướng đi mới của hoạt động khuyến công quốc gia - 28/06/2018
Hoạt động khuyến công: Hướng tới hỗ trợ trọng tâm, trọng điểm - 27/06/2018
Những điểm mới trong Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia - 27/06/2018
Các tin, bài khác
Hỗ trợ ứng dụng máy móc trong sản xuất hàng may mặc xuất khẩu - 05/07/2017
Hỗ trợ ứng dụng máy móc trong sản xuất than sạch - 05/07/2017
Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ thương mại khu vực Đồng bằng Sông Hồng – Ninh Bình 2017 - 03/03/2017
Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ Công thương khu vực Tây Bắc – Yên Bái năm 2017 - 01/03/2017
Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ Hùng Vương năm 2017 - 01/03/2017
MỜI DOANH NGHIỆP THAM GIA HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ NĂM 2016 - 27/09/2016
MỜI DOANH NGHIỆP THAM GIA HỘI CHỢ HÀNG CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU KHU VỰC PHÍA BẮC – NINH BÌNH NĂM 2016 - 27/09/2016
Mời tham gia Chương trình "Quảng bá thương hiệu đặc sản vùng, miền Việt Nam tiêu thụ tại Hà Nội" - 12/08/2014
Mời tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Festival Huế 2014 - 04/04/2014
Mời tham gia Hội chợ Thương mại Lạng Sơn 2014 - 03/04/2014
Liên kết các trang khác
Thư viện ảnh
Skip to main content