Thứ ba, ngày 29/09/2020
hoạt động khuyến công
Hướng đi mới của hoạt động khuyến công quốc gia - 28/06/2018

Xây dựng đề án khuyến công điểm sẽ là hướng đi mới, triển vọng nhằm hướng đến sự phát triển bền vững của sản xuất công nghiệp nông thôn (CNNT). Thông qua các hoạt động hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, tác động lan tỏa lớn, đề án khuyến công điểm kỳ vọng đưa chính sách khuyến công thực sự có những bước đi dài và vững chắc vào cuộc sống.

          Khái niệm đề án khuyến công quốc gia (KCQG) điểm không mới trong công tác khuyến công mà đã được quy định tại Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ Công Thương. Theo đó, đề án KCQG điểm là đề án KCQG có từ hai nội dung hoạt động trở lên, có quy mô lớn và thời gian thực hiện nhiều hơn một năm; các nội dung hoạt động trong đề án có sự liên kết nhằm thực hiện một hoặc một số mục tiêu của hoạt động khuyến công.

          Tại Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình KCQG đến năm 2020, nhiều giải pháp quan trọng để đẩy mạnh hoạt động khuyến công cũng đã được đề ra, trong đó định hướng hoàn thiện cơ chế, chính sách về hoạt động khuyến công theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, hỗ trợ các ngành nghề, sản phẩm tiêu biểu, chủ lực phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng địa phương đồng bộ với các chính sách khác như: Chính sách đất đai, ưu đãi đầu tư, tín dụng, khoa học và công nghệ...

          Tuy nhiên, các địa phương, đơn vị vẫn chưa thực sự vào cuộc đối với dạng đề án này mà phần lớn chú trọng xây dựng và thực hiện các đề án theo từng đối tượng thụ hưởng cụ thể hoặc một số các đề án nhóm, tạo nên sự dàn trải, phân tán và thiếu trọng tâm.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Công Thương, các văn bản pháp luật về khuyến công; nhằm đổi mới toàn diện các hoạt động khuyến công, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới, cuối năm 2017, Cục Công Thương địa phương (CTĐP) đã lập kế hoạch xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án KCQG điểm giai đoạn 2018-2020, bước đầu lựa chọn, phối hợp với một số địa phương và đơn vị có đủ năng lực để triển khai thực hiện. Theo Quyết định số 4768/QĐ-BCT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí KCQG năm 2018, ngoài đề án "Hỗ trợ phát triển ngành dệt may trên địa bàn một số tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc giai đoạn 2018-2020" do Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 thuộc Cục CTĐP thực hiện, 5 địa phương có đề án điểm được Bộ Công Thương phê duyệt kế hoạch kinh phí và Bộ Tài chính thống nhất cao phương án phân bổ ngân sách để triển khai ngay gồm: (1) Đề án "Hỗ trợ các cơ sở CNNT trong cụm công nghiệp (CCN) đa nghề Đông Thọ, huyện Yên Phong, phát triển sản xuất giai đoạn 2018-2020" của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh; (2) Đề án "Hỗ trợ các cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá phát triển chế biến lâm sản giai đoạn 2018-2020" của Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng tỉnh Thanh Hóa; (3) Đề án "Hỗ trợ các cơ sở CNNT đầu tư phát triển chế biến thủy sản trong CCN chuyên ngành Cát Khánh, huyện Phù Cát giai đoạn 2018-2020" của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Định; (4) Đề án "Hỗ trợ các cơ sở CNNT nâng cao năng suất và chất lượng trong chế biến cà phê trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018-2020" của Trung tâm Khuyến công Lâm Đồng;(5) Đề án "Hỗ trợ các cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh Bình Phước phát triển chế biến hạt điều giai đoạn 2018-2020" của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Phước .

Như vậy, năm 2018, Chương trình KCQG lần đầu tiên ghi nhận sự tham gia tích cực của các địa phương trong xây dựng và thực hiện các đề án KCQG điểm. Trong thời gian tới, các địa phương, đơn vị cần bám sát các văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ; các chương trình phát triển kinh tế xã hội, phát triển công nghiệp của từng địa phương và khu vực, các văn bản quy định về khuyến công; khắc phục và giảm mạnh việc khảo sát, xây dựng các đề án dàn trải, phân tán, nhỏ lẻ; đẩy mạnh việc xây dựng đề án KCQG điểm nhằm phát huy tốt nhất lợi thế cạnh tranh và khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, các nguồn lực sẵn có về tài nguyên, nguyên liệu, thị trường và lao động của mỗi địa phương và khu vực. Góp phần từng bước giải quyết những tồn tại. hạn chế phát triển CNNT thời gian qua như cơ cấu đầu tư tại khu vực nông thôn chậm thay đổi; hiệu quả đầu tư thấp; số lượng các cơ sở CNNT chiếm tỷ trọng lớn nhưng còn nhiều cơ sở chưa được hưởng lợi hoặc chưa biết đến hỗ trợ của chính sách khuyến công; thiếu thể chế tạo liên kết giữa các địa phương trong vùng và giữa các vùng….

Đối với các công tác tổ chức thực hiện các để án điểm, Cục CTĐP chịu trách nhiệm hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án KCQG điểm theo các quy định của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công; xây dựng dự toán kinh phí thực hiện, trình Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính xem xét ưu tiên bố trí trong kế hoạch kinh phí KCQG hàng năm để hỗ trợ thực hiện theo quy định của luật ngân sách nhà nước; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả, tình hình thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí đối với các đề án KCQG điểm.

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố đề xuất nội dung hoạt động khuyến công quốc gia điểm phối hợp với các Sở, ngành liên quan tuyên truyền về kế hoạch triển khai; chỉ đạo Trung tâm Khuyến công xây dựng và tổ chức thực hiện đề án có hiệu quả trên cơ sở nghiên cứu phát triển các ngành sản xuất sản phẩm có lợi thế cạnh tranh để định hướng cho các cơ sở CNNT đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

Chương trình KCQG xác định ngân sách không phải là nguồn cấp tài chính cho phát triển CNNT mà là coi trọng phát huy tiềm năng thế mạnh nội lực của doanh nghiệp. Từ các đề án điểm có quy mô, Chương trình KCQG phát huy hiệu quả trong việc khuyến khích, kêu gọi các doanh nghiệp, cơ sở CNNT chủ động nắm bắt cơ hội, điều kiện thuận lợi, tích cực tham gia phát triển sản xuất, tối đa hóa lợi ích từ chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

Để các địa phương, đơn vị có thể định dạng chuẩn xác hơn và xây dựng được lộ trình cụ thể cho các đề án điểm, theo Chương trình văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ Công Thương, Cục CTĐP đang chủ trì dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí KCQG; trong đó nghiên cứu sửa đổi khái niệm, đồng thời làm rõ hơn cách thức, triển khai các đề án điểm để thuận lợi hơn cho các địa phương, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện. Một số nội dung tại dự thảo như: Đề án điểm được quy định lập theo ngành nghề sản xuất có tiềm năng lợi thế cạnh tranh của quốc gia, vùng, địa phương hoặc trên một địa bàn cụ thể tại địa phương. Đề án điểm sau khi được Bộ Công Thương phê duyệt kế hoạch kinh phí KCQG trong năm đầu kỳ kế hoạch, sẽ được ưu tiên bố trí kinh phí các năm tiếp theo để thực hiện theo quy định của luật ngân sách.

Kể từ năm 2018, các đề án điểm đã chính thức được khởi động và được kỳ vọng sẽ là sự khởi đầu tốt đẹp cho một quỹ đạo phát triển mới, quy mô và có chiều sâu hơn của hoạt động khuyến công; đưa chính sách hỗ trợ khuyến công quốc gia đến với các cơ sở CNNT một cách thiết thực, hiệu quả hơn và chắc chắn sẽ trở thành một trong những điểm sáng của ngành Công Thương trong thời gian tới.

 

Tin, bài mới hơn
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nam Hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn trong ngành dệt may - 27/07/2018
HỖ TRỢ MÁY NGHIỀN BỘT QUẾ TRONG DÂY TRUYỀN SẢN XUẤT BỘT QUẾ XUẤT KHẨU - 27/07/2018
HỖ TRỢ MÁY DỆT KHĂN HOA VĂN TRONG DÂY TRUYỀN DỆT KHĂN - 27/07/2018
HỖ TRỢ MÁY LIÊN HỢP NISINO TRONG SẢN XUẤT ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ - 27/07/2018
HỖ TRỢ MÁY NHUỘM CAO ÁP TRONG DÂY TRUYỀN NHUỘM VẢI - 27/07/2018
Động lực cho làng nghề thủ công mỹ nghệ phát triển - 27/07/2018
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP - 19/07/2018
Kết quả và một số tồn tại trong thực hiện xử lý cụm công nghiệp - 19/07/2018
HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG – XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI GÓP PHẦN THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG - 18/07/2018
Tích cực triển khai các hoạt động khuyến công - 18/07/2018
Các tin, bài khác
Hỗ trợ ứng dụng máy móc trong sản xuất hàng may mặc xuất khẩu - 05/07/2017
Hỗ trợ ứng dụng máy móc trong sản xuất than sạch - 05/07/2017
Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ thương mại khu vực Đồng bằng Sông Hồng – Ninh Bình 2017 - 03/03/2017
Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ Công thương khu vực Tây Bắc – Yên Bái năm 2017 - 01/03/2017
Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ Hùng Vương năm 2017 - 01/03/2017
MỜI DOANH NGHIỆP THAM GIA HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ NĂM 2016 - 27/09/2016
MỜI DOANH NGHIỆP THAM GIA HỘI CHỢ HÀNG CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU KHU VỰC PHÍA BẮC – NINH BÌNH NĂM 2016 - 27/09/2016
Mời tham gia Chương trình "Quảng bá thương hiệu đặc sản vùng, miền Việt Nam tiêu thụ tại Hà Nội" - 12/08/2014
Mời tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Festival Huế 2014 - 04/04/2014
Mời tham gia Hội chợ Thương mại Lạng Sơn 2014 - 03/04/2014
Liên kết các trang khác
Thư viện ảnh
Skip to main content