Chủ nhật, ngày 20/06/2021
hoạt động khuyến công
Đổi mới cách thức xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động khuyến công - 22/05/2019

Năm 2018, Cục Công Thương địa phương (Cục CTĐP) được giao 120 tỷ đồng kinh phí khuyến công quốc gia, thực hiện 262 đề án. Kết quả, Cục CTĐP đã hoàn thành 99,6% kế hoạch năm. Năm 2019, để hoàn thành và đạt hiệu quả cao nhiệm vụ được giao, Cục CTĐP thực hiện đổi mới cách thức xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động khuyến công, tập trung hỗ trợ có trọng tâm trọng điểm. Bản tin Khuyến công giới thiệu tới Bạn đọc những trao đổi của Cục trưởng Cục CTĐP Ngô Quang Trung về nội dung này.

Xin ông cho biết những kết quả đạt được của Cục Công Thương địa phương năm 2018?

Phát huy những thành tích đạt được của những năm trước, được sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công Thương và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Cục, Cục CTĐP đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực được giao, qua đó đóng góp vào thành tích chung của Bộ Công Thương trong năm 2018.

Theo đó, các lĩnh vực công tác theo dõi tình hình phát triển công nghiệp, thương mại; xây dựng, phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật; chương trình nông thôn mới; phát triển tiểu thủ công nghiệp và doanh nghiệp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch năm.

Đối với lĩnh vực Công tác quản lý cụm công nghiệp (CCN), Cục đã hoàn thành báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về kết thúc quá trình xử lý các CCN hình thành trước Quy chế Quản lý CCN; đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN; hướng dẫn, theo dõi, trả lời các kiến nghị của các địa phương; hoàn thành thẩm định và hỗ trợ 11 đề án phát triển CCN (05 đề án hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết và 06 đề án hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN).

Về công tác khuyến công, xác định là nhiệm vụ trọng tâm, trên cơ sở đăng ký, đềnghị của các địa phương và đơn vị trên cả nước, Cục CTĐP đã tổng hợp, thẩm định và trình Bộ Công Thương ban hành 03 Quyết định giao kế hoạch và điều chỉnh kinh phí khuyến công quốc gia. Cục đã triển khai ký hợp đồng và giao nhiệm vụ thực hiện cho 262/262 đề án, đạt 100% nhiệm vụ các đề án giao. Trong đó chương trình khuyến công quốc gia hỗ trợ xây dựng 34 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới; hỗ trợ 166 cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất; hỗ trợ gần 2000 gian hàng tiêu chuẩn cho các cơ sở CNNT tham gia các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước; bình chọn được 244 sản phẩm tiêu biểu cấp khu vực.Ngoài ra, chương trình còn thực hiện một số nội dung khác như đào tạo nghề cho lao động nông thôn; hỗ trợ Phòng trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm hàng công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp khu vực miền Bắc, tại Hà Nội giai đoạn 2018-2020; thông tin, tuyên truyền về chính sách phát triển công nghiệp, khuyến công. Hầu hết các đề án khuyến công quốc gia được triển khai thực hiện trên cơ sở 9 nội dung của hoạt động khuyến công đều phù hợp với quy hoạch  và chiến lược phát triển của ngành, lợi thế của từng địa phương. Chương trình khuyến công quốc gia đã bám sát mục tiêu, kế hoạch của chương trình khuyến công giai đoạn, trên cơ sở cụ thể hóa kế hoạch bằng các đề án có chất lượng. Nhiều đề án nội dung khuyến công hỗ trợ các mô hình trình diễn kỹ thuật thành công đã được nhân rộng; các cơ sở công nghiệp nông thôn được hỗ trợ đã có chuyển biến tích cực trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào hoạt động sản xuất. Đặc biệt, việc thực hiện các đề án điểm, đề án nhóm đã phát huy được những ưu điểm: Hình thành các chuỗi liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ trong cùng một ngành hàng, kế nối cung – cấp giữa các cơ sở công nghiệp nông thôn; giúp tối ưu hóa trong quá trình đầu tư của cơ sở công nghiệp nông thôn.

Bên cạnh đó, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo ở địa phương đã thực sự góp phần thúc đẩy hoạt động khuyến công trên phạm vi cả nước ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu và hỗ trợ tích cực cho mục tiêu phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp từng địa phương, vùng miền; trực tiếp hỗ trợ cho các cở sở công nghiệp nông thôn nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trưởng cả về số lượng, chất lượng sản phẩm và quảng bá thương hiệu.

Xin ông cho biết nhiệm vụ trọng tâm của Cục trong năm 2010?

Về nhiệm vụ năm 2019, trong công tác theo dõi phát triển công thương địa phương, Cục tiếp tục thường xuyên bám sát và theo dõi tình hình sản xuất công nghiệp, thương mại, qua đó để tham mưu, xây dựng các chương trình làm việc cho lãnh đạo Bộ trong công tác phối hợp, chỉ đạo đối với các địa phương. Đồng thời phối hợp với các Sở Công Thương triển khai các Nghị quyết về phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn các tỉnh, thành phố nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng, hiệu quả  và sức mạnh cạnh tranh các sản phẩm và lợi thế. Phối hợp chặt chẽ với địa phương đăng cai tổ chức các sự kiện trong đó có hội nghị ngành Công Thương các vùng trên cả nước.

Lĩnh vực quản lý CCN, Cục sẽ tiếp tục xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển CCN và Thông tin sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2017/TT_BCT. Đánh giá tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN trong cả nước. đề xuất Chương trình hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN giai đoạn năm 2021-2025 do Ngân sách Trung ương đảm bảo.

Một nhiệm vụ trọng tâm là các hoạt động khuyến công hướng vào việc góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, Theo đó Cục CTĐP tiếp tục tích cực tổ chức, hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2019; theo dõi, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện của các đề án, nhiệm vụ, đặc biệt là các đề án KCQG điểm giai đoạn 2018-2020. Tiếp tục thực hiện mục tiêu đổi mới cách thức xây dựng kế hoạch các hoạt động khuyến công, tập trung hỗ trợ có trọng tâm trọng điểm để hoạt động khuyến công ngày càng đi vào chiều sâu, đúng nội dung chương trình, đối tượng và đem lại hiệu quả thiết thực hơn nữa. Góp phần thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa CNNT, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Tin, bài mới hơn
Chương trình khuyến công quốc gia năm 2020 Những kết quả góp phần thúc đẩy sản xuất công nghiệp nông thôn phát triển - 06/01/2021
HỖ TRỢ CƠ SỞ CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN NÂNG CAO NĂNG LỰC SẢN XUẤT VÀ CẠNH TRANH SẢN PHẨM - 05/01/2021
CÁCH NÀO ĐỂ GIỮ VỮNG THỊ TRƯỜNG - 04/01/2021
Chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025: Tạo động lực mới phát triển công nghiệp - 04/01/2021
CHÍNH SÁCH KHUYẾN CÔNG GÓP PHẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO CÁC CƠ SỞ CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ - 29/12/2020
Định hướng xây dựng đề án khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025 - 29/12/2020
Hà Nam ban hành chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh - 22/10/2019
Khuyến công quốc gia năm 2018: Những bước tiến trong triển khai, thực hiện các hoạt động khuyến công - 29/05/2019
Khuyến công quốc gia năm 2018: Những bước tiến trong triển khai, thực hiện các hoạt động khuyến công - 29/05/2019
Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - 22/05/2019
Các tin, bài khác
Hỗ trợ ứng dụng máy móc trong sản xuất hàng may mặc xuất khẩu - 05/07/2017
Hỗ trợ ứng dụng máy móc trong sản xuất than sạch - 05/07/2017
Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ thương mại khu vực Đồng bằng Sông Hồng – Ninh Bình 2017 - 03/03/2017
Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ Công thương khu vực Tây Bắc – Yên Bái năm 2017 - 01/03/2017
Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ Hùng Vương năm 2017 - 01/03/2017
MỜI DOANH NGHIỆP THAM GIA HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ NĂM 2016 - 27/09/2016
MỜI DOANH NGHIỆP THAM GIA HỘI CHỢ HÀNG CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU KHU VỰC PHÍA BẮC – NINH BÌNH NĂM 2016 - 27/09/2016
Mời tham gia Chương trình "Quảng bá thương hiệu đặc sản vùng, miền Việt Nam tiêu thụ tại Hà Nội" - 12/08/2014
Mời tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Festival Huế 2014 - 04/04/2014
Mời tham gia Hội chợ Thương mại Lạng Sơn 2014 - 03/04/2014
Liên kết các trang khác
Thư viện ảnh
Skip to main content