Thứ ba, ngày 29/09/2020
Văn bản quy phạm pháp luật » Văn bản hoạt động Khuyến công
QUYẾT ĐỊNH V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 10/2010/QĐ-UB ngày 12/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam - 07/08/2019

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ NAM

 
 

 


Số: 09/2019/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


                   Hà Nam, ngày  12  tháng 6 năm 2019

                                                                             

QUYẾT ĐỊNH

V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét công nhận

danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Hà Nam

ban hành kèm theo Quyết định số 10/2010/QĐ-UB ngày 12/4/2010

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

 
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25 ngày 12 tháng 2014 của Chính phủ quy định về xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú ” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

          Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 10/2010/QĐ-UB ngày 12/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

1.     Bổ sung Điều 3a như sau:

“Điều 3a. Giải thích từ ngữ

a) Nghề thủ công: Là những nghề sản xuất ra sản phẩm mà kỹ thuật sản xuất chủ yếu là làm bằng tay. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, các nghề thủ công có thể sử dụng máy, hóa chất và các giải pháp kỹ thuật của công nghiệp trong một số công đoạn, phần việc nhất định nhưng phần quyết định chất lượng và hình thức đặc trưng của sản phẩm vẫn làm bằng tay.

b) Nghề thủ công mỹ nghệ: Là nghề thủ công mà các sản phẩm làm ra đạt trình độ tinh xảo, có giá trị chất lượng cao, vừa là hàng hoá, vừa là sản phẩm văn hoá, nghệ thuật, mỹ thuật.”

2. Bổ sung Khoản 2 Điều 7 như sau:

“h) Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ”.

3. Sửa đổi Khoản 1 Điều 11 như sau:

“a) Là cơ quan Thường trực Hội đồng xét công nhận danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi; chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện xây dựng và triển khai Kế hoạch xét công nhận danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi;

b) Giới thiệu danh sách thành viên Hội đồng xét công nhận danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định; Tổ chức phiên họp Hội đồng xét công nhận danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi; Tổ chức Hội nghị công bố Quyết định công nhận danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi cấp tỉnh và trao phần thưởng.

c) Xây dựng và triển khai Kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao kiến thức kỹ thuật, mỹ thuật cho các Nghệ nhân, Thợ giỏi; tổ chức các cuộc thi Thợ giỏi để lựa chọn tạo dựng lớp Nghệ nhân kế cận; tổ chức tham gia hội chợ triển lãm sản phẩm thủ công mỹ nghệ; tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm phát triển mẫu mã sản phẩm cho các Nghệ nhân, Thợ giỏi.

d) Xây dựng dự toán kinh phí phục vụ hoạt động xét công nhận danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi và các quyền lợi, chế độ của Nghệ nhân, Thợ giỏi trước năm tổ chức xét công nhận (hoặc xây dựng dự toán kinh phí bổ sung) trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

e) Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Quy định này”.

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 11 như sau:

Có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương tuyên truyền, hướng dẫn, giải quyết chế độ của nghệ nhân, thợ giỏi theo Quy chế này; cử đại diện đủ năng lực tham gia Hội đồng xét công nhận Nghệ nhân, Thợ giỏi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

Điều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành: Công thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Bộ Công thương;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CT

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

Tin, bài mới hơn
QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế xét công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Hà Nam - 07/08/2019
Các tin, bài khác
Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Hà Nam. - 12/04/2018
- Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh Hà Nam. - 09/04/2018
- Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế xét công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Hà Nam - 09/04/2018
- Thông tư số 20/2017/TT-BCT ngày 29/9/2017 của Bộ Công Thương - 09/04/2018
- Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương ban hành Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. - 09/04/2018
- Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/02/2014 của Bộ Tài Chính và Bộ Công Thương về hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương. - 02/04/2018
- Thông tư số 36/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 27/12/2013 Quy định về việc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia. - 02/04/2018
- Thông tư số 46/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 28/12/2012 Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công - 02/04/2018
- Quyết định 1288/QĐ-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Khuyến công Quốc gia đến năm 2020. - 02/04/2018
- Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Về khuyến công - 09/04/2018
Liên kết các trang khác
Thư viện ảnh
Skip to main content