baner
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Tin Kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội

Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ở chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn

(21/04/2018) Qua hơn một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết, chi bộ Tỉnh đoàn đã và đang tổ chức thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, bước đầu đạt những kết quả ghi nhận, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Nội dung Nghị quyết TW 4 khóa XII và Quy định 124-QĐ/TW đã được câp ủy chi bộ, lãnh đạo cơ quan Tỉnh đoàn quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động cơ quan Tỉnh đoàn tại các Hội nghị sinh hoạt chi bộ và thông qua hệ thống các văn bản chỉ đạo cụ thể tới các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành các văn bản triển khai tực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam; thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên” nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong việc giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tập trung tuyên truyền để cán bộ, đoàn viên thanh niên nhận diện đúng 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; 19 điều quy định đảng viên không được làm; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; các chủ trương, chính sách, quy chế, quy định để thể chế hóa, cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Đến nay, 100% cán bộ Đoàn cấp tỉnh đã được triển khai và đăng ký thực hiện theo Nghị quyết TW4 và Quy định 124-QĐ/TW.

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được triển khai thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Nội dung kiểm điểm hàng năm đã bám sát các văn bản hướng dẫn, trong đó chú trọng đi sâu phân tích, kiểm điểm các vấn đề còn tồn tại, hạn chế của đơn vị, gắn liền với trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; tập trung kiểm điểm, nhận diện rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm đối với từng cán bộ, đảng viên trong cơ quan.

Trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Tỉnh đoàn cũng như của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh: Đã đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị thông qua việc quy định thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng đặc biệt là những điều đảng viên không được làm; nội quy, nề nếp, quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị nhằm tăng cường quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên; hiện nay cơ quan Tỉnh đoàn không có tình trạng ăn uống, chè chén, "liên hoan", "gặp mặt" không lành mạnh, với động cơ không trong sáng.

Thực hiện tốt các quy định và Hướng dẫn của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh trong việc quy hoạch cấp ủy, quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý; đặc biệt chú trọng việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ được đưa vào quy hoạch các chức danh chủ chốt.

Việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý bảo đảm nguyên tắc, đúng quy trình, có sự hiệp y, nhất trí của Trung ương Đoàn, Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Triển khai thực hiện 02 Đề án: Đề án Sáp nhập các Ban, đơn vị thuộc cơ quan Tỉnh đoàn và Đề án Sáp nhập Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên và Nhà Thiếu nhi tỉnh. Theo đó, sau khi 02 Đề án được đưa vào thực hiện cơ quan Tỉnh đoàn sẽ giảm được từ 08 đầu mối giảm xuống còn 05 đầu mối; giảm từ 08 Trưởng ban, đơn vị xuống còn 05 trưởng Ban, đơn vị; giảm từ 08 Phó ban, đơn vị xuống còn 05 Phó ban, đơn vị, đồng thời tập trung nguồn lực, giảm sự chồng chéo, thuận tiện trong phân công, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ công tác.

Công tác kiểm tra, giám sát việc tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; việc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; việc thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên...Năm 2017 chi bộ đã tiến hành xử lý kỷ luật 01 đảng viên là Phó Ban do vi phạm chính sách dân số với hình thức khiển trách.

 

Ban TCKT
 

Liên kết website

2021
hoc tap va lam theo oi Bac
Theo dấu chân Bác
llct
quản lý văn bàn
facebook
can bo doan
cac mo hinh kinh te
nhip song tre
phap luat
Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp
Học sinh 3 tốt
Kênh tư vấn tâm lý cho thanh thiếu nhi
Thư viện nhạc, phim

Skip to main content